Darbo dvarkos taisyklės

                                                                         PATVIRTINTA                                                                 

                                                              Miežiškių kultūros centro direktoriaus                             
                                                                            2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. OV-55                         

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro darbo tvarkos taisyklės (toliau –taisyklės) taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
2. Taisyklės reglamentuoja kultūros centro administracijos ir darbuotojų gaunančių užmokestį iš kultūros centro biudžeto bei kitų finansavimo šaltinių (toliau – darbuotojų), priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarką, pareigas, teises, darbo ir poilsio laiką, darbo apmokėjimo, bendrus darbo tvarkos reikalavimus, aprangos, išvaizdos, elgesio reikalavimus, darbo drausmės klausimus, skatinimų ir materialinės paramos tvarką ir kitus klausimus.

II SKYRIUS
KOMUNIKACIJA, INFORMACIJOS TEIKIMAS, DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS, NEDISKRIMINAVIMAS, ASMENS DUOMENŲ APSAUGA, ŠEIMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

3. Darbdavys ir darbuotojai įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas privalo sąžiningai, bendradarbiaudami, nepiktnaudžiaudami teise.
4. Darbdavys ir darbuotojai privalo vengti interesų konflikto ir siekti bendros gerovės, darbo santykių darnios plėtros ir abiejų šalių teisėtų interesų gynimo.
5. Darbdavys ir darbuotojai privalo vieni kitiems laiku pranešti bet kokias aplinkybes, galinčias reikšmingai paveikti sutarties sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Informacija turi būti teisinga ir pateikiama šiose taisyklėse nustatytais terminais.
6. Darbuotojo ir darbdavio vienų kitiems perduodami dokumentai (vietiniai teisės aktai, taisyklės, nuostatai, pranešimai, įspėjimai, prašymai, sutikimai, prieštaravimai, paaiškinimai ir pan.) turi būti pateikiami raštu. Dokumentų ir informacijos tinkamu pateikimu raštu laikomi tie atvejai, kada duomenys perduodami įprastai naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kt.) su sąlyga, kad asmeniniai dokumentai būtų su asmens parašu skenuoti, kad būtų įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos galimybės ją išsaugoti. Vienai iš šalių nurodžius pagrįstas abejones dėl šių sąlygų buvimo, įrodyti, kad jos buvo sudarytos, privalo darbdavys.
7. Darbuotojai su įstaigoje galiojančiais vietinio pobūdžio teisės aktais, darbdavio nurodymais supažindinami elektroniniu paštu, išsiunčiant teisės aktą ar reikiamą informaciją elektroniniu formatu, prilyginami raštiškam susipažinimui, jei teisės akte nenurodyta kitaip.
8. Darbuotojai privalo elektroninį paštą tikrinti ne rečiau kaip kartą per 1 darbo dieną, atsakyti trumpa žinute į pranešimą. Jei per 2 darbo dienas (išskyrus atostogų, ligos ar ilgesnės kaip vienos dienos komandiruotės laiką) darbuotojas niekaip nereaguoja į elektroninį pranešimą, laikoma, kad darbuotojas yra supažindintas su teisės aktu ar kita informacija ir yra atsakingas už vykdymą.
9. Už darbuotojų, neturinčių prieigos prie elektroninio pašto, supažindinimą su atsiųstais teisės aktais ar kita informacija atsakingi tiesioginiai jų vadovai.
10. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.
11. Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų gyvenimą, užtikrinti darbuotojo asmens duomenų apsaugą, draudžiant pateikti darbuotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
12. Kultūros centro direktorius patvirtina ir nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su:
12.1. lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonėmis;
12.2. darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonėmis;
12.3. informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.
13. Vaizdo stebėjimas ir garso įrašymas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti viešumą, asmenų, turto ar visuomenės saugumą, ir kitais atvejais, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai siekiama kontroliuoti darbo kokybę ir mastą. Apie vaizdo stebėjimo ir garso įrašymą konkrečioje darbo vietoje informuojama vaizdiniu žymeniu matomoje vietoje.
14. Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus ir darbuotojo pateikti prašymai, susiję su šeiminių įsipareigojimų vykdymu, per 5 darbo dienas darbdavio apsvarstomi ir į juos motyvuotai atsakoma raštu. Padėdamas darbuotojui vykdyti šeiminius įsipareigojimus darbdavys vertina darbuotojo atliekamą darbą ir elgesį, siekdamas praktiškai ir visapusiškai įgyvendinti darbo ir šeimos darnos principą.

III SKYRIUS
DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

15. Darbdavys privalo:
15.1. užtikrinti visų darbuotojų normalią, saugią ir sveiką darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į atskiro darbuotojo ar jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar jų grupę įbauginti ar sumenkinti;
15.2. imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti;
15.3. organizuoti ir vykdyti saugų darbą, įrengti tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, kituose norminiuose teisės aktuose;
15.5. teisės aktų nustatyta tvarka atlikti darbo vietų profesinės rizikos vertinimą, aprūpinti darbuotojus saugos priemonėmis, kurių sąrašą tvirtina Kultūros centro direktorius.
16. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.
17. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas. Pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti negali būti laikomas jo darbo pažeidimu.
18. Darbuotojas privalo nedelsiant pranešti kultūros centro direktoriui apie įvykusį nelaimingą atsitikimą ar incidentą darbe (Incidentas – tai su darbu susijęs įvykis, dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos sveikatai nepraranda darbingumo).
19. Darbuotojas privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindamas, o dirbant – tikrintis periodiškai pagal patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką; su grafiku darbuotojas supažindinamas pasirašytinai. Už darbuotojų sveikatos pasitikrinimą laiku atsakingas kultūros centro direktorius.
20. Kultūros centro direktoriaus patvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos vietiniai norminiai teisės aktai ir kiti teisės aktai, susiję su darbuotojų sveikata ir sauga, yra privalomi vykdyti visiems.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO, PERKĖLIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

21. Darbuotojai į pareigas priimami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
22. Konkursai organizuojami užimti pareigybėms, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, išskyrus atvejus, kai:
22.1. struktūrinių pertvarkymų metu ar esant laisvai pareigybei į tas pareigas iš kitų pareigų perkeliams kultūros centro darbuotojas, atitinkantis tai pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus;
22.2. projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės paramos lėšų, numatyta, kad darbą atliks kultūros centro darbuotojas.
23. Kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, parinkti į pareigas, kurias gali eiti asmenys, turintys tam tikrų gebėjimų, keliami tam tikri išsilavinimo, fiziniai, sveikatos ar kiti reikalavimai, gali būti rengiamas konkursas arba apklausa, individualus pokalbis, kurį vykdo kultūros centro direktorius.
24. Priimant į darbą darbuotojas pateikia dokumentus:
24.1. prašymą priimti į darbą, nurodant deklaruotą gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją;
24.2. gyvenimo aprašymą;
24.3. pasą arba asmens tapatybės kortelę;
24.4. neįgaliojo asmens pažymėjimą ir išvadą dėl darbo pobūdžio ir sąlygų;
24.5. neįgaliojo vaiko pažymėjimą (jei šeimoje auga neįgalus vaikas iki 18 m.);
24.6. vaikų gimimo liudijimus;
24.7. ištuokos liudijimą (darbuotojo, kuris vienas augina vaiką iki 14 m.); 24.8. dokumentus apie turimą išsilavinimą;
24.8. privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
24.9. privačių interesų deklaraciją (valstybės tarnautojams);
24.10. asmens pateikti 24.3–24.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai sutikrinami ir atiduodami asmeniui;
24.11. asmuo pateikdamas dokumentus raštiškai išreiškia sutikimą, kad jo pateikti asmens duomenys gali būti naudojami sprendžiant personalo valdymo klausimus ir kitais Asmens duomenų tvarkymo Miežiškių kultūros centro taisyklėse nurodytais atvejais.
25. Kultūros centro direktoriaus supažindina priimtą į pareigas darbuotoją su teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, pateikia darbuotojui visą kitą informaciją apie darbo sąlygas, pasirašytinai supažindina su šiomis Taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija, pareigybės aprašymu ir kitais vietiniais norminiais teisės aktais šių Taisyklių nustatyta tvarka.
26. Su darbuotoju darbo sutartis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, sudaroma raštu, pagal pavyzdinę Darbo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti. Darbuotojui, su kuriuo pasirašoma darbo sutartis, kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi gali būti išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodoma darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos. Pažymėjimas galioja iki darbo sutarties nutraukimo datos.
27. Darbo sutartys registruojamos Darbo sutarčių registre, kuriame darbuotojas pasirašo, jog gavo antrą darbo sutarties egzempliorių. Darbo sutarties sąlygų keitimas, papildymas, susitarimas dėl papildomo darbo, nuotolinio darbo, materialinės atsakomybės ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, įforminamas abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose arba surašomas atskiras darbo sutarties papildymas dviem egzemplioriais, kuris tampa darbo sutarties dalimi, nurodant jos sudarymo datą, ir atskirai Darbo sutarčių registre neregistruojamas.
28. Darbo sutarties būtinosios darbo sąlygos, papildomos darbo sąlygos, nustatytas darbo laiko režimas ir jo rūšis gali būti keičiamos esant raštiškam darbuotojo sutikimui. Apie darbo sutarties sąlygų keitimą darbuotojas informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis sąlygomis gali būti laikomas priežastimi nutraukti darbo santykius darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsnyje nustatyta tvarka. Darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį, nekeičiant kitų darbo sutarties sąlygų, negali būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.
28.1. Darbuotojas jam priskirtas funkcijas ar jų dalį visą arba dalį darbo laiko suderinęs su Kultūros centro direktoriumi Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali atlikti nuotoliniu būdu, tai yra sulygtoje kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taip pat naudodamas informacines technologijas.
29. Darbuotojų visi asmens dokumentai ar jų kopijos, medicininės asmens knygelės, atlikus darbuotojo periodinį sveikatos patikrinimą, saugomi direktoriaus kabinete. Už darbuotojų bylose esančių duomenų bei konfidencialios informacijos saugojimą atsakingas kultūros centro direktorius.
30. Darbuotojų asmens bylos saugomos Kultūros centro direktoriaus kabinete, direktorius užtikrina konfidencialios informacijos saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Asmens bylose saugoma:
31.1. darbo sutartys, kiti dokumentai, susiję su darbo sutarties sudarymu;
31.2. Kultūros centro direktoriaus įsakymų personalo valdymo klausimais kopijos (dėl priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas, pavadavimo, priedų ir priemokų skyrimo, papildomų funkcijų vykdymo ar papildomo darbo atlikimo, paskatinimų skyrimo, darbuotojo darbo pareigų pažeidimų nustatymo);
31.3. prašymai dėl nemokamo laisvo laiko suteikimo, darbo dienos nustatyto darbo laiko keitimo, kitų socialinių garantijų, sutikimai dėl papildomo darbo atlikimo;
31.4. metinės veiklos vertinimo išvados;
31.5. prašymai leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti degalų įsigijimo ir amortizacijos išlaidas bei iš dalies kompensuoti kelionės į darbą išlaidas;
31.6. kiti su asmeniu susiję personalo valdymo dokumentai.
32. Darbuotojai atleidžiami iš pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
33. Kultūros centro direktoriui priėmus sprendimą atleisti iš pareigų darbuotoją, paskutinę darbo dieną atleidžiamasis, dalyvaujant kultūros centro direktoriui arba direktoriaus įgaliotam atstovui, perduoda reikalus: neužbaigtus įgyvendinti teisės aktus, einamuosius darbus, registracijos žurnalus ir naudojamą kultūros centro turtą. Surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Aktą pasirašo perdavime dalyvaujantys asmenys.

V SKYRIUS
BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI

34. Kultūros centre vadovaujantys darbuotai yra direktorius ir padalinių vadovai. Vadovaujantys darbuotojai turi teisę duoti nurodymus jiems pavaldiems darbuotojams. Darbuotojų pavaldumas nurodytas darbuotojo pareigybių aprašymuose.
35. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Kultūros centrą.
36. Kultūros centre turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.
37. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų. Esant požymiams įtarti, jog darbuotojas darbe yra neblaivus ar apsvaigęs, Kultūros centro direktorius, raštu pareikalaudamas pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo, nurodo direktoriaus pavaduotojui patikrinti darbuotojo blaivumo būklę (blaivus – alkoholio matuoklio parodymas 0,00 promilės).
38. Darbuotojų asmeninių daiktų naudojimą darbo vietoje reglamentuoja Miežiškių kultūros centro darbuotojų asmeninių daiktų, naudojamų darbe, naudojimo taisyklės.
39. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui esant.
40. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitą materialinį įstaigos turtą, tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą (kabinetą), inventorių, išeidami iš savo kabineto ir palikdami jį tuščią, privalo išjungti visus elektros ėmiklius, uždaryti langus, užrakinti kabineto duris, dirbantieji I aukšte – užtraukti užuolaidas ar uždaryti žaliuzes.
41. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – švari, dalykinio stiliaus.
42. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Kultūros centrui arba jo reprezentavimu, gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.
43. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius, rūkyti kabinetuose, bendrojo naudojimo patalpose, išskyrus tam numatytas vietas.
44. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.
45. Kultūros centro kabinetų atsarginių raktų komplektai saugomi direktoriaus kabinete.
46.Vykstant renginiams už inventoriaus ar turto sugadinimą, renginio saugumą ir tvarką renginio metu ir po jo atsako renginio organizatoriai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

47. Darbuotojų pareigos:
47.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų;
47.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, kultūros centro direktoriaus įsakymus, pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
47.3. derinti privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus, sprendžiant klausimus pagal kompetenciją ir nurodytas funkcijas, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, sprendimai būtų priimami nešališkai ir teisingai bei užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai;
47.4. nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis tarnybine, darbine ar su tarnyba, darbu susijusia informacija kitaip nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, neišnešti dokumentų iš įstaigos kasmetinių atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
47.5. pranešti vadovui ir jo sutikimu nevykdyti užduoties, jeigu asmeniniai, turtiniai interesai susikerta su šia užduotimi arba turima argumentų, jog asmeninės, privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti kultūros centro prestižui;
47.6. priimti sprendimus pagal kompetenciją ir reikalauti, kad tie sprendimai būtų laiku ir tiksliai įvykdyti;
47.7. ginti teisėtus Kultūros centro interesus;
47.8. tiesiogiai ar netiesiogiai nesinaudoti ir neleisti naudotis kultūros centro nuosavybe, taip pat kultūros centrui nuomojama nuosavybe kitokiai nei tarnybinė veikla, jei teisės aktuose nenumatyta kitaip;
47.9. vykdyti saugos ir sveikatos darbe, sanitarijos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimus;
47.10. nešališkai tarnauti žmonėms;
47.11. laikytis profesinės etikos bei šių taisyklių;
47.12. deklaruoti įstatymų nustatyta tvarka savo turtą ir pajamas, nustatyta tvarka pildyti bei tikslinti privačių interesų deklaraciją;
47.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo darbą;
47.14. pakeitus gyvenamąją vietą, pavardę, pasikeitus darbo laikui kitoje darbovietėje, jei darbuotojas dirba kitoje darbovietėje, ar pasikeitus kitai informacijai apie asmenį, per 5 darbo dienas informuoti Kultūros centro direktorių.
48. Darbuotojai turi teisę:
48.1. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį, atliekant darbo funkcijas naudotis darbo priemonėmis bei kultūros centro turtu;
48.2. gauti informaciją iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų kultūros centro įstaigų, būtiną atlikti užduotis ir pavedimus;
48.3. į Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytas kasmetines ir tikslines atostogas;
48.4. prašyti pakeisti būtinąsias ar darbo šalių sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas, gauti informaciją apie susitartos darbo funkcijos turinį ir jos apimtį, nustatytas darbo normas ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus ir gauti per 5 darbo dienas motyvuotą darbdavio atsakymą dėl paklausimo;
48.5. būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariais, taip pat politinių partijų ar organizacijų nariais, ne darbo metu dalyvauti politinėje veikloje, jei nedraudžia įstatymai;
48.6. ginti teisme pažeistas teises ir teisėtus interesus.

VII SKYRIUS
TURTINIAI IR NETURTINIAI INTERESAI, ŽALOS ATLYGINIMAS

49. Darbdavys privalo sudaryti darbuotojui sąlygas darbo funkcijai atlikti ir suteikti darbuotojui reikalingas darbo priemones ar turtą.
50. Darbuotojams pareigų vykdymui darbo priemonės, turtas perduodamas atskirais Kultūros centro direktoriaus įsakymais arba tai aptariama, sudarant darbo sutartį, arba pagal nustatytą, iki šios tvarkos patvirtinimo galiojančią, darbo priemonių, turto ar lėšų naudojimo tvarką.
51. Darbuotojas privalo saugoti darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudotis darbdavio perduotomis darbo priemonėmis, turtu, taip pat lėšomis pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai (materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki Darbo kodekso įsigaliojimo, neteko galios nuo 2017 m. liepos 1 d.).
52. Darbuotojai atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą atlikus patikrinimą ir Kultūros centro direktoriui priėmus sprendimą dėl:
52.1. turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo, medžiagų pereikvojimo, savo kabinete esančių materialinių vertybių sugadinimo, praradimo ar kitokio dingimo;
52.2. nustatytų limitų (stacionarių telefonų pokalbių) viršijimo;
52.3. baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;
52.4. išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių saugojimo, netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos ar dėl to, kad nesiėmė priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti;
52.5. kitokių darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymo ar kitų instrukcijų pažeidimo.
53. Darbuotojai teisės aktų numatyta tvarka privalo atlyginti visą žalą šiais atvejais:
53.1. žala padaryta tyčia;
53.2. žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių;
53.3. žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo;
53.4. žala padaryta pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją.
54. Darbuotojų darbdaviui atlygintinos žalos dydis ir jos išieškojimo tvarka nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

VIII SKYRIUS
DARBO UŽMOKESTIS

55. Darbuotojų darbo užmokesčio sąlygas reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas.
56. Darbuotojams darbo užmokestis: pareiginė alga (pareiginės algos pastovioji ir kintamoji dalys arba pastovioji dalis), priemokos, premijos mokamos Kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka. Minimali mėnesinė alga mokama tik už nekvalifikuotą darbą, kuriam atlikti nekeliami jokie specialūs kvalifikaciniai ir profesiniai įgūdžiai ar gebėjimai, nereikalaujama turėti kvalifikaciją ar išsilavinimą pagrindžiančių dokumentų. Nekvalifikuotam darbui priskiriamų pareigybių sąrašas nurodomas Kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje.
57. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, jo keitimas sulygstamas darbuotojo darbo sutartyje, apie priemokų skyrimą darbuotojas informuojamas pasirašytinai ar elektroniniu pranešimu, kuris įsegamas į darbuotojo asmens bylą. Tokiu atveju parašas, jog darbuotojas supažindintas su teisės aktu, nereikalingas.
58. Darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas organizuojamas Miežiškių kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka. Atlikus darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą pagal jiems nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir vertinimo rodiklius bei pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą nustatomas pareiginės algos kintamosios dalies dydis iki kito darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo.
59. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: atlyginimas 5 d., avansas 23 d. Darbo užmokestis gali būti mokamas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, esant raštiškam darbuotojo prašymui. Pinigai pervedami į vieną asmeninę darbuotojo sąskaitą nurodytame banke. Atsiskaitymo lapeliai apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį pateikiami elektroniniu paštu.
60. Darbuotojams neturintiems prieigos prie elektroninio pašto, informaciją, siunčiamą elektroniniu pranešimu, ir atsiskaitymo lapelius apie priskaičiuotą ir išmokėtą mėnesio darbo užmokestį išspausdina vyr. buhalteris.
61. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei viršvalandinį darbą ir budėjimą darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka:
61.1. darbuotojui už darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ir už darbą švenčių dieną mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, už darbą naktį ir viršvalandinį darbą mokamas pusantro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis, už viršvalandinį darbą poilsio dieną, kuri nenustatyta pagal darbo grafiką, ar viršvalandinį darbą naktį mokamas dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, o už viršvalandinį darbą švenčių dieną – dviejų su puse darbuotojo darbo užmokesčio dydžio užmokestis;
61.2. darbuotojo prašymu ir Kultūros centro direktoriui sutikus už darbą poilsio ar švenčių dieną gali būti suteikiamos dvi mokamos poilsio dienos, kurios pridedamos prie kasmetinių atostogų, viršvalandinio darbo laikas dvigubinamas ir suteiktas atitinkamos trukmės mokamas poilsio laikas taip pat pridedamas prie kasmetinių atostogų, mokant darbuotojo darbo užmokestį. Tokiu atveju už darbą poilsio ar švenčių dieną, kuri nenumatyta pagal darbo grafiką, ar už viršvalandinį darbo laiką darbo užmokestis nemokamas. Papildomas poilsio laikas, pridėtas prie kasmetinių atostogų, nėra laikomas kasmetinėmis atostogomis, už kurias mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.
62. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik Lietuvos Respublikos darbo kodekso ar kitų įstatymų nustatyta tvarka ir nurodytais atvejais.
63. Ligos pašalpa, kuri sudaro 70 procentų darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, mokama už pirmąsias 2 kalendorines dienas, sutampančias su darbuotojo darbo grafiku.
64. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
65. Vienkartinės piniginės išmokos ir premijos, skiriamos skatinimo pagrindais, į vidutinį darbo užmokestį neįskaičiuojamos.
66. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį teikiami ir skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

67. Kultūros centro darbuotojų darbo vieta yra kultūros centro pastatas, padalinių darbuotojų darbo vieta – padalinių pastatuose.
68. Vienkartinių projektų vykdymui, renginių, išvykų organizavimui ir jų vykdymui gali būti nustatyta kita darbo vieta esanti už kultūros centro pastato ribų (kitos patalpos, erdvės ar įstaigos jei ten vyksta kultūros centro renginiai, projektai ir kt. veiklos).
69. Kai kurių darbuotojų (pvz. kolektyvų vadovų, meno darbuotojų) darbo vieta kultūros centre gali būti tik tiek kiek tai reikalinga (koncertai, repeticijos, susirinkimai ir pan.). Kitą kūrybinę veiklą (programų rengimas, kūrinių aranžavimas, projektų rašymas ir t.t.) jie gali atlikti kitoje vietoje. Darbo vieta turi būti suderinta su tiesioginiu vadovu.
70. Darbuotojai turi laikytis kultūros centre nustatyto darbo laiko režimo pagal grafikus.
71. Kultūros centro administracijoje nustatyta penkių darbo dienų savaitė:
71.1. darbo pradžia – 9.00 val.;
71.2. pietų pertrauka – 12.00–13.00 val.;
71.3. darbo pabaiga – 18.00 val.
72. Darbo sutartyje darbo laiko norma nurodoma darbo valandomis per savaitę, darbo valandomis per dieną ar kitą apskaitinį laikotarpį, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų.
73. Darbo laiko reikalavimai:
73.1. darbo laiko norma per savaitę yra keturiasdešimt valandų, arba šalys susitaria dėl
ne viso savaitės darbo laiko;
73.2. vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt aštuonios valandos;
73.3. darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo per darbo dieną negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį;
73.4. negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas;
73.5. švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
74. Į darbo laiką bet kuriuo atveju įtraukiami šie laikotarpiai:
74.1. pasirengimas darbui darbo vietoje;
74.2. fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos;
74.3. kelionės iš darbovietės į darbdavio nurodytą darbo funkcijos laikino atlikimo vietą laikas;
74.4. kvalifikacijos tobulinimo darbdavio pavedimu laikas;
74.5. privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas;
74.6. prastovos laikas;
74.7. nušalinimo nuo darbo laikas, jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos arba nebuvimas darbo vietoje dėl specialiųjų tarnybų ar kitų įstaigų reikalavimų vykdymo;
74.8. kiti darbo teisės normų nustatyti laikotarpiai.
75. Kultūros centro darbuotojams, atsižvelgiant į renginių planą, darbo laikas nustatomas atskiru darbo grafiku atsižvelgiant į darbuotojų darbo laiką kitose darbovietėse pagal pateiktas jų darbo laiko pažymas;
76. kultūros centro darbuotojai, dirbantieji darbo sutartyse sulygtą ne visą darbo laiką arba dirbantieji papildomą darbą ne pagrindinio darbo metu, dirba pagal atskirus darbo grafikus. Darbo grafikus tvirtina Kultūros centro direktorius. Darbo grafikai sudaromi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka, suderinami ir patvirtinami ne vėliau kaip prieš septynias dienas ir grafiko įsigaliojimo. Darbo grafikai paskelbiami informaciniame stende arba elektroniniu pranešimu, arba pasirašant, kad darbuotojas susipažino ir gavo darbo grafiką.
77. Darbo laiko apskaita tvarkoma Kultūros centro direktoriaus patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Darbuotojo ir darbdavio susitarime dėl nuotolinio darbo gali būti nurodoma, jog darbuotojas savo nuožiūra tvarko viso savo darbo laiko ar jo dalies apskaitą, pats pildo Kultūros centro direktoriaus patvirtintą darbo laiko apskaitos žiniaraščio formą ir kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną perduoda direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.
78. Darbuotojai išvykdami darbo metu ilgesniam kaip 15 min. laikui apie išvykimą informuoja savo tiesioginį vadovą.
79. Darbuotojai, negalintieji laiku atvykti į darbą arba visai negalintieji atvykti į darbą, apie tai nedelsdami asmeniškai arba per kitus asmenis turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis.
80. Kasmetinių atostogų trukmė:
80.1. darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų trukmės kasmetinės atostogos, jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui suteikiamos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki aštuoniolikos metų, ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos dvidešimt penkių darbo dienų trukmės kasmetinės atostogos, jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui suteikiamos ne trumpesnės kaip penkių savaičių trukmės atostogos;
81. Darbuotojai turi teisę į visas kitas tikslines ir pailgintas ar papildomas atostogas Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.
82. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis, švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo pirmos darbo dienos.
83. Kasmetinės atostogos darbuotojams už kiekvienus darbo metus suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal kasmetinių atostogų suteikimo grafiką, kurį Kultūros centro direktorius tvirtina iki einamųjų metų kovo 1 d. Už pirmuosius darbo metus visos kasmetinės atostogos suteikiamos išdirbus bent pusę darbo metams tenkančių darbo dienų skaičiaus. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos Darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbuotojo ir tiesioginio vadovo susitarimu atostogos gali būti suteiktos dalimis, iš kurių bent viena dalis negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. Teisė pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų atsiranda, kai darbuotojas įgauna teisę į bent vienos darbo dienos trukmės atostogas.
84. Kasmetinių atostogų suteikimo grafike numatytos atostogos gali būti keičiamos darbuotojo motyvuotu prašymu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas. Tokiu atveju atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka ir terminais. Kultūros centro direktoriaus įsakymas rengiamas, kai, esant tarnybiniam būtinumui ir darbuotojui sutikus, darbuotojas atšaukiamas iš kasmetinių atostogų, o nepanaudotas kasmetinių atostogų laikas suteikiamas kitu, jo pageidaujamu, laiku, arba kasmetinės atostogos perkeliamos ar pratęsiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais, arba darbuotojas prašo atostogas suteikti pagal atskirą prašymą, nenurodydamas konkretaus laikotarpio ir kitais nenumatytais atvejais.
85. Darbuotojams, siekiantiems įgyti išsilavinimą ar tam tikrą kvalifikaciją, susijusią su atliekamomis funkcijomis, apmokama 90 procentų darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio už suteiktas mokymosi atostogas. Mokymosi atostogoms suteikti turi būti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pateiktas prašymas, suderintas su tiesioginiu vadovu, ir švietimo įstaigos pažyma apie egzaminų, įskaitų, kitų užsiėmimų datą.
86. Darbuotojams suteikiamos nemokamos atostogos:
86.1. darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, – iki 14 kalendorinių dienų;
86.2. neįgalus darbuotojas, taip pat darbuotojas, auginantis neįgalų vaiką iki 18 m. ar slaugantis neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų;
86.3. moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu ir vaiko priežiūros atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti 3 mėnesių;
86.4. darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį, – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga;
86.5. santuokai sudaryti – iki 2 kalendorinių dienų;
86.6. mirusio šeimos nario laidotuvėms – iki 5 kalendorinių dienų.
87. Darbdavio ir darbuotojo susitarimu gali būti suteikiamos nemokamos atostogos dėl šeiminių ar kitų priežasčių iki 3 mėnesių per vienus darbo metus.
88. Darbuotojai, auginantys neįgalų vaiką iki 18 m. arba du ar tris ir daugiau iki 12 m., prašymą dėl papildomų poilsio dienų suteikimo turi pateikti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.
89. Darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 m., kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programas, ir neturintiems teisės į papildomas poilsio dienas, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, žodžiu suderinus su tiesioginiu vadovu.
90. Darbo dienos metu darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu gali būti suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti arba gali susitarti dėl darbo laiko perkėlimo į kitą tos pačios dienos laiką arba į kitą darbo dieną, nepažeidžiant maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimų bei nustatytos savaitės darbo laiko trukmės:
90.1. darbuotojo pateiktas prašymas dėl nemokamo laisvo laiko suteikimo, perkeliant darbo laiką į kitą tos pačios dienos laiką, suderintas su tiesioginiu vadovu ir kultūros centro direktoriumi, registruojamas;
90.2. jei dėl nemokamo laisvo laiko suteikimo dienos darbo laikas trumpesnis ar ilgesnis nei 8 darbo valandos (tuo atveju laikas, viršijantis 8 darbo valandas, nelaikomas viršvalandiniu laiku), rengiamas kultūros centro direktoriaus įsakymas.
91. Jei keičiamas darbo dienos nustatytas darbo laikas, neviršijant 8 darbo valandų, dėl darbo funkcijų atlikimo (renginių organizavimas ir kt.), darbuotojo pateiktas prašymas, suderintas su Kultūros centro direktoriumi, registruojamas.
92. Darbuotojai į komandiruotes siunčiami ir komandiruotės išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Grįžęs iš komandiruotės darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia ataskaitą, jei buvo mokami dienpinigiai, mokymų, seminaro ar dalyvavimo kitame renginyje mokestis bei kitos komandiruotės išlaidos. Kelionės laikas, įeinantis į komandiruotės, kurios trukmė daugiau nei vienos dienos darbo laikas, laiką ir jeigu kelionė vyko poilsio ar švenčių dieną, įskaitomas į darbuotojo darbo laiką ir apmokamas kaip faktiškai dirbtas laikas viengubu tarifu ir darbuotojo prašymu suteikiamas tokios pačios trukmės papildomas poilsio laikas pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. Jei komandiruotės kelionės laikas yra trumpesnis nei darbo dienos trukmė, apmokamas ir papildomo poilsio laikas suteikiamas tik už faktinį kelionės laiką. Papildomas poilsio laikas pridėtas prie kasmetinių atostogų nėra laikomas kasmetinėmis atostogomis, už kurias mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis.

X SKYRIUS
PASKATINIMAI, APDOVANOJIMAI IR MATERIALINĖ PARAMA

93. Darbuotojai gali būti skatinami ir apdovanojami:
93.1. Kultūros direktoriaus padėka už gerą, ilgametį, pavyzdingą darbą, aktyvų dalyvavimą sprendžiant kultūros centro pavestus klausimus, jubiliejų, įvairių sukakčių, profesinių švenčių ir kitomis progomis;
93.2. vardine dovana, kuri gali būti skiriama profesijų dienų, įstatymų nustatytų švenčių dienų, darbuotojų asmeninių jubiliejų ir sukakčių progomis ar atleidus darbuotoją iš pareigų dėl amžiaus. Vardinės dovanos vertė gali siekti iki 5 bazinių socialinių išmokų. Vardinė dovana apmokama iš įstaigai skirtų lėšų. Vardinės dovanos išrinkimą bei atitinkamų su ja susijusių dokumentų parengimą organizuoja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, suderinęs su darbuotojo tiesioginiu vadovu;
93.3. darbuotojai gali būti skatinami, skiriant premijas:
93.3.1. atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis – iki 1000 eurų;
93.3.2. įvertinus labai gerai darbuotojo veiklą;
93.3.3. įgijus teisę gauti socialinio draudimo senatvės pensiją ir darbuotojo iniciatyva nutraukus darbo sutartį;
93.3.4. premija negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio;
93.3.5. premijos kiekvienu nurodytu atveju skiriamos ne daugiau kaip vieną kartą per metus.
93.4. konkrečias skatinimo priemones, vienkartinės piniginės išmokos ar premijos dydį, nurodant už ką skiriama bei atsižvelgiant į darbo užmokesčiui skirtas lėšas, nustato Kultūros centro direktorius;
93.5. vienkartinė piniginė išmoka ar premija neskiriama darbuotojui, pažeidusiam darbo drausmę;
93.6. kitos skatinimo ir motyvavimo priemonės: nemokamas regos patikrinimas, nemokama medicininė apžiūra, sporto užsiėmimų organizavimas darbe, draudimo paslaugos (sveikatos, gyvybės, nelaimingų atsitikimų), kvalifikacijos kėlimas (įvairūs mokymai, seminarai, stažuotės, apmokamos mokymosi atostogos), darbo sąlygų ir aplinkos gerinimas, bendradarbiavimas su kolegomis iš kitų įstaigų, savivaldybių, edukacinės ekskursijos Lietuvoje ir užsienyje, kultūrinės bei sportinės išvykos, šventiniai renginiai, dalyvavimas socialinėse akcijose ir kitos.
94. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo ar jų artimųjų rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa iš įstaigai skirtų lėšų:
94.1. dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio (sugyventinio), vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos – iki 300 eurų;
94.2. mirus sutuoktiniui (sugyventiniui), vaikui, tėvui, motinai – 300 eurų;
94.3. mirus darbuotojui, jo šeimos nariams išmokama 500 eurų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
94.4. esant ypač sunkiai materialinei padėčiai (gaisrų atvejai, kitos stichinės nelaimės, nelaimingi atsitikimai, susiję su pareigų vykdymu, šeimos narių palaikų pervežimas iš užsienio valstybių ir kiti) – iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžių.
95. Darbuotojams apdovanojimo bei skatinimo priemonės bei materialinė pašalpa skiriama Kultūros centro direktorius įsakymu.

XI SKYRIUS
DRAUSMINĖ ATSAKOMYBĖ

96. Darbuotojas kuris dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurios nustatytos darbo teisės normose ar darbo sutartyje, pažeidimą gali būti atleidžiamas iš darbo be įspėjimo ir nemokant išeitinių išmokų.
97. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:
97.1. šiurkštus darbo pareigų pažeidimas;
97.2. per paskutinius 12 mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.
98. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikoma:
98.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties ir apie tai nepranešus tiesioginiam vadovui;
98.2. pasirodymas neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė profesinių pareigų vykdymas;
98.3. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas privalomas arba kai darbdavys, esant tam tikriems neaiškumams, papildomai siunčia tikrintis sveikatos;
98.4. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;
98.5. tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
98.6. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
98.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.
99. Kultūros centro direktorius sprendimą nutraukti darbo sutartį priima, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

100. Taisyklės, jų pakeitimai, papildymai, suderinti su Kultūros centro darbuotojų patikėtiniu, įsigalioja juos patvirtinus Kultūros centro direktoriaus įsakymu.
101. Darbuotojai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
102. Visi darbuotojai yra atsakingi už taisyklių nuostatų vykdymą, o už jų netinkamą vykdymą ar nevykdymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.