Asmens duomenų apsauga

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRE RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

2018 m. gegužės 21 d. Nr. OV-43

Miežiškių mstl.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 ,,Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“:

         1.      T v i r t i n u:

         1.1. Miežiškių kultūros centro asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisykles (pridedama);

         1.2. Darbuotojų galinčių tvarkyti asmens duomenis sąrašą (pridedama).

 

Direktorė                                                                                                                        Birutė Titienė


 

Miežiškių kultūros centro direktoriaus
2018 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr.OV-43
priedas

 

 

                                                                                        

                                                                                                                                                                               

Darbuotojų galinčių tvarkyti asmens duomenis Miežiškių kultūros centre,

sąrašas

 Buhalteris – vardus, pavardes, asmens kodus, atsiskaitomąsias sąskaitas, duomenis apie darbuotojo sveikatos būklę, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, gyvenamosios vietos ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, informacija apie darbuotojo šeimyninę padėtį, asmeninius el. pašto duomenis, asmeninius telefonus, finansiniai dokumentai kuriuose yra nurodyti asmens duomenys;

 Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas – vardus ir pavardes, asmens kodus, pilietybė, asmens atvaizdą (nuotrauką), gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį, sveikatos būklę, asmeninius el. pašto duomenis, asmeninius telefono numerius, sutikimai dėl asmens duomenų rinkimo;

 Padalinio vadovai – vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, el. pašto duomenis, telefono numerius, individualios veiklos duomenys, asmens atvaizdas;

                      Meno vadovai – vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, asmeninius el. pašto duomenis, asmeninius telefono numerius, asmens atvaizdas;

                       NVŠ programų vadovai – vaikų dokumentai kuriuose nurodomi asmens duomenys.


                                                                   

 

     PATVIRTINTA

                                                                             Miežiškių kultūros centro direktoriaus

                                                                             2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. OV-43

 

 

MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Miežiškių kultūros centro (toliau – Kultūros centro) renkamų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės (toliau – Asmens duomenų taisyklės) reglamentuoja Miežiškių kultūros centro vidinių ir išorinių suinteresuotųjų šalių asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką.

2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau –ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 ,,Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTAI

3. Kultūros centras renka, tvarko ir saugo vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių asmens duomenis gavęs jų sutikimą (priedas Nr. 2 ir Nr. 3).

4. Vidaus suinteresuotiems asmenims priskiriami įstaigos darbuotojai.

5. Išorės suinteresuotiems asmenims priskiriami:

5.1. Mėgėjų meno kolektyvų, grupių, būrelių nariai.

5.2. Steigėjo funkcijas įgyvendinantys atstovai.

5.3. Įstaigos socialiniai partneriai.

5.4. Įstaigos siūlomų paslaugų ir produktų vartotojai.

5.5. Paslaugų ir produktų įstaigai tiekėjai.

5.7. Paramos įstaigai teikėjai.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO BŪDAI, ŠALTINIAI, TVARKYMO IR SAUGOJIMO FORMOS

 

6. Asmens duomenys renkami šiais būdais:

6.1. Rašytine forma popieriuje.

6.2. Skaitmenine forma el. paštu, socialinių paskyrų susirašinėjime, realaus laiko žinutėmis.

6.3. Atliekant įrašus fotografija, filmavimas.

6.3. Žodine forma tiesioginiame, telefono ar interneto pokalbyje.

7. Suinteresuotųjų šalių atstovų asmens duomenys tvarkomi formose ir kitais būdais.

8. Surinkti duomenys skirstomi į:

8.1. Viešinamus: fizinio asmens vardas ir pavardė; įstaigos pavadinimas; juridinio asmens kodas; interneto svetainės adresas; el. pašto adresas; veikla (darbovietė, pareigos, ugdymo įstaiga); išsilavinimas ir kvalifikacija; neidentifikuoto asmens nuotrauka; identifikuoto asmens nuotrauka; juridinio asmens įvaizdžio identifikacinis ženklas, logotipas;  transporto priemonės techninio paso duomenys.

8.2. Neviešinamus: asmens kodas; asmens dokumento duomenys/kopija; vairuotojo pažymėjimo kopija; asmens socialinio draudimo numeris; įstaigos registracijos pažymėjimo kopija; asmens amžius; gyvenamosios vietos adresas; telefono numeris; asmens parašas; juridinio asmens antspaudas; atlygio koeficientas, suma;  informacija apie šeiminę padėtį, vaikus; informacija apie darbo laiką, grafiką kitoje darbovietėje; darbuotojo skatinimas ir nuobaudos.

9. Viešinami duomenys gali būti naudojami Kultūros centro dokumentuose, skelbiami interneto svetainėje, socialinėje paskyroje, renginio skelbime, renginio metu.

10. Neviešinami duomenys, gali būti viešinami gavus papildomą raštišką asmens duomenų savininko sutikimą.

11. Informacijos apie šeiminę padėtį, vaikus prašoma esant Kultūros centro darbuotojo pageidavimui naudotis LR DK numatytomis sąlygomis.

12. Asmens duomenys, gauti Kultūros centro neprašius jų atskleisti, yra laikomi kaip perduoti su sutikimu.

13. Sukauptus asmens duomenis tvarko ir saugo tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymu, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 

14. Asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:

14.1. Kultūros centro funkcijų tinkamam vykdymui.

14.2. Personalo valdymui.

14.3. Materialinių ir finansinių išteklių valdymui ir naudojimui.

14.4. Dokumentų valdymui.

15.5. Komunikacijai su vidaus ir išorės suinteresuotomis šalimis.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ VALDYMO PRINCIPAI

 

16. Kultūros centras, rinkdamas, tvarkymas, saugodamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

16.1. Asmens duomenis tvarko sąžiningai ir teisėtai, tik šiose taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti.

16.2. Asmens duomenys tvarkomi taip, kad jie būtų tikslūs, esantys jų pasikeitimui nuolat atnaujinami. Netikslūs ir neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas.

16.3. Asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga jų tvarkymo tikslams pasiekti.

16.4. Asmens duomenys saugomi tokia forma ir tiek laiko, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

17. Asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvo, nurodytą terminą. Kiti dirbančių ir dirbusių darbuotojų asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei tai reikalinga šiame Tvarkos apraše numatytiems tikslams pasiekti.

18. Asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

19. Kultūros centro direktorius skiria atsakingus asmenis, kurie užtikrina, asmens duomenų subjektų teisės būtų užtikrinamos, tinkamai įgyvendinamos (1 priedas).

20. Kultūros centro renkamų ir tvarkomų asmens duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas ADTAĮ:

20.1. Žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą ir kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės.

20.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, kreiptis į įstaigos administracijos darbuotoją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi.

20.3. Reikalauti ištaisyti pastebėtas klaidas, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų.

20.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kurie neprivalomi darbdavio funkcijoms, Panevėžio rajono renginių programos, kitų veiklų pagal projektinės veiklos ar finansavimo sutartis įgyvendinimui. Toks nesutikimas gali būti išreikštas užpildant atitinkamą dokumentą ar pateikiant pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų darbdaviui raštu.

  

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

 

21. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

22. Pareigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Kultūros centro direktoriaus įsakymu.

23. Kultūros centras, saugodamas asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemone, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

24. Kultūros centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos, taip kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

25. Kultūros centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą tinkamą įrangos išdėstymą ir priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

26. Kultūros centras imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteistam tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.

27. Jei Kultūros centro specialistas abejoja įdiegtų saugumo priemonių patikimumu, jis turi kreiptis į vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.

28. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 6 mėn., taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiems asmenims, ir pan.).

29. Darbuotojo, dirbančio konkrečiu kompiuteriu, slaptažodį gali žinoti tik tas darbuotojas. Slaptažodžio kopija yra saugoma direktoriaus kabinete užklijuotame voke užrašyta popieriuje.

30. Atostogų ar kitais nebuvimo darbo vietoje atvejais, darbuotojas privalo nukreipti tarnybiniu el. paštu gaunamą srautą į tiesioginio vadovo tarnybinio el. pašto adresą.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Šis tvarkos aprašas atnaujinamas (rengiamas naujas, keičiamas, papildomas) pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

32. Darbuotojai su šiuo tvarkos aprašu, jo pakeitimais, papildymais supažindinami pasirašytinai arba naudojant informacines technologijas užtikrinant atsakymą.

33. Šio tvarkos aprašo nesilaikymas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti laikomas darbo drausmės pažeidimu.

 

Miežiškių kultūros centro
Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklių
1 priedas

                                 

                                

                                                   

 

Miežiškių kultūros centro įsipareigojimo saugoti asmens duomenų paslaptį forma

 

(Įsipareigojimą pateikiančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

 

MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ

_____________________________

(data)

Miežiškių mstl.

Aš suprantu:

kad dirbdamas (-a) naudosiu ir tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms;

kad netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

kad draudžiama perduoti ar dalintis su kitais asmenimis įstaigos viduje ar už jos ribų slaptažodžiais ir kitais duomenimis, leidžiančiais programinėmis ir techninėmis priemonėmis naudotis bet kokios formos asmens duomenimis.

Aš pasižadu ir įsipareigoju:

saugoti asmens duomenų paslaptį;

tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat pareigybės aprašymu ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis man patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas;

neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;

pranešti kultūros centro direktoriui ir duomenų apsaugos įgaliotiniui apie bet kokį įtartiną elgesį ar situaciją, kurie gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui.

Aš žinau:

kad už bet kokį šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;

kad šis įsipareigojimas galios visą mano darbo Miežiškių kultūros centre laiką ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams;

kad duomenų subjektas turi teisę reikalauti atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, patirtą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo veikimo ar neveikimo;

kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo atlygina asmeniui padarytą žalą, o nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš asmens duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala.

Aš esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais atsakomybę bei duomenų saugą.

 

 

Pareigos

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 


Miežiškių kultūros centro
Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklių
2 priedas

 

 

 

                                                                                           

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš                                          sutinku, kad mano vaiko                                  asmens duomenys būtų tvarkomi nurodytais tikslais:

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas

Sutinku

Nesutinku

Fotografavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais grupinėse ir individualios nuotraukose centro teritorijoje

 

 

Fotografavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais grupinėse ir individualios nuotraukose viešuose renginiuose už kultūros centro ribų

 

 

Filmavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais

 

 

Nuotraukų ir filmuotos medžiagos skelbimas veiklos viešinimo tikslais kultūros centro interneto puslapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklos viešinimo tikslais skelbimas kultūros centro tinklalapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklos viešinimo tikslais skelbimas kultūros centro socialiniame tinklalapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklą perdavimas tretiesiems asmenims (spauda, televizija, savivaldybės tinklalapis)

 

 

Kultūros centro organizuojamoms išvykoms

 

 

 

Medžiaga interneto puslapyje bus laikoma 5 metus.

Nuotraukos, vaizdo medžiaga, straipsniai gali būti perduota saugoti į kultūros centro archyvą, metraštį.

Asmens teisės:

Bet kada atšaukti duotą sutikimą.

Susipažinti su asmens duomenų saugojimu, reikalauti ištaisyti netinkamus dokumentus.

 

 

(Vardas, pavardė)                                                                                                                                  (parašas)

 


Miežiškių kultūros centro
Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklių
3 priedas

 

 

                                

                                

                                                    

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Aš                                                                     sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi nurodytais tikslais:

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas

Sutinku

Nesutinku

Fotografavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais grupinėse ir individualios nuotraukose centro teritorijoje

 

 

Fotografavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais grupinėse ir individualios nuotraukose viešuose renginiuose už kultūros centro ribų

 

 

Filmavimas kultūros centro veiklos viešinimo tikslais

 

 

Nuotraukų ir filmuotos medžiagos skelbimas veiklos viešinimo tikslais kultūros centro interneto puslapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklos viešinimo tikslais skelbimas kultūros centro tinklalapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklos viešinimo tikslais skelbimas kultūros centro socialiniame tinklalapyje

 

 

Medžiagos, apie kolektyvo, kuriame dalyvauja asmuo, veiklą perdavimas tretiesiems asmenims (spauda, televizija, savivaldybės tinklalapis)

 

 

Kultūros centro organizuojamoms išvykoms

 

 

 

Medžiaga interneto puslapyje bus laikoma 5 metus.

Nuotraukos, vaizdo medžiaga, straipsniai gali būti perduota saugoti į kultūros centro archyvą, metraštį.

Asmens teisės:

Bet kada atšaukti duotą sutikimą.

Susipažinti su asmens duomenų saugojimu, reikalauti ištaisyti netinkamus dokumentus.

 

 

 

 

(Vardas, pavardė)                                                                                                                                  (parašas)