Metinės veiklos užduotys

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro direktorės
Birutės Titienės 2023 m. veiklos užduotys

Einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas / institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Koordinuoti projektinę veiklą, projektų rengimą papildomam finansavimui gauti, užtikrinti finansuojamų projektų įgyvendinimą. Parengtos projektų paraiškos papildomam finansavimui gauti.

3 paraiškos.

Įgyvendinti finansuoti projektai.

2. Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą bendruomenėje, mėgėjų meno veiklos pristatymą Panevėžio rajone, Lietuvoje ir užsienyje, koordinuoti renginių organizavimą. Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų koncertai, parodos. Mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų koncertai, parodos (80).
3. Užtikrinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų veiklą. Inicijuoti kolektyvų pasirengimą ir dalyvavimą 2024 m. Dainų šventės programoje. Kolektyvai parengę Dainų šventės programas ir dalyvavę atrankose (8).
4. Vykdyti strateginį veiklos planavimą įstaigoje. Įgyvendinti strateginio plano kriterijai.

100 proc. įgyvendinti  Panevėžio r. strateginiame plane numatyti veiklos kriterijai.

5. Mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį kaime.

Bendradarbiaujant su Neįgaliųjų integracijos centru teikti užimtumo paslaugas Miežiškių seniūnijos neįgaliems žmonėms.

1 užsiėmimas per savaitę nuo kovo iki gruodžio mėn.