Metinės veiklos užduotys

Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro direktorės
Birutės Titienės 2022 m. veiklos užduotys

Einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas/institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Koordinuoti projektinę veiklą, projektų rengimą papildomam finansavimui gauti, užtikrinti finansuotų projektų įgyvendinimą. Parengtos projektų paraiškos papildomam finansavimui gauti. Pateiktos 3 paraiškos. Įgyvendinti finansuoti projektai.
2. Tobulinti savo ir darbuotojų profesinę kompetenciją. Dalyvauta mokymuose, seminaruose, renginiuose, konferencijose. Darbuotojai dalyvavę kvalifikacijos kėlimo renginiuose (7).
3. Stiprinti kultūros centro ir vietos organizacijų bei įstaigų bendradarbiavimą. Palaikyti draugiški ryšiai ir bendradarbiauta vykdant bendras veiklas. Bendrai vykdomi renginiai ir veiklos (10).
4. Stiprinti meno kolektyvų gerosios patirties sklaidą. Skatinti kolektyvų kultūriniai mainai, koncertinės išvykos, meno kolektyvų bendradarbiavimas.

Kolektyvų dalyvavimas rajono, regiono, šalies  renginiuose (15).

5. Užtikrinti efektyvią ir kokybišką įstaigos veiklą. Įgyvendintas 2022 m. įstaigos veiklos planas.

100 proc. įgyvendintas įstaigos veiklos planas ir numatyti veiklos kriterijai.