Komisijos, tarybos

PATVIRTINTA
Miežiškių kultūros centro direktoriaus
2016 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. OV- 134

 

                                                                        

                                                                        

 

KULTŪROS CENTRO TARYBOS REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Miežiškių kultūros centro biudžetinės įstaigos Kultūros centro taryba (toliau vadinama – Taryba) yra kolegiali, patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais dirbanti Centro taryba, sudaryta iš ne mažiau kaip 3 narių.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro biudžetinės įstaigos nuostatais, patvirtintais Panevėžio  rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d.  sprendimu Nr. T-135, kitais teisės aktais ir šiuo reglamentu.

3. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito centro direktoriui.

II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

4. Centro  taryba  svarsto  ir  vertina  sezonines  bei  perspektyvines  kūrybinės  veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros bei kitus klausimus, numatytus centro steigimo dokumentuose ir nuostatuose, teikia siūlymus dėl kultūros politikos formavimo.

III. TARYBOS TEISĖS

5. Taryba turi teisę:

5.1. kviesti į posėdžius savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl iškilusių klausimų;

5.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš kultūros centro ir kitų institucijų.

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui tvirtina Centro direktorius.

7. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka kadencijos laikotarpiui pirmininką ir jo pavaduotoją, iš Kultūros centro darbuotojų  – sekretorių. Kultūros centro tarybai negali vadovauti Kultūros centro vadovas.

8. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

9. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeilinis posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės plius vienas Tarybos narių reikalavimu arba Savivaldybės tarybos iniciatyva.

10. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

11. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

12. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius.

13. Tarybą techniškai aptarnauja Kultūros centras. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir protokoluoti posėdžius Kultūros centras skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

________________________________________________________________________