Veiklos sritys

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Miežiškių kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus, sąskaitas įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose. Sprendimą dėl Miežiškių seniūnijos kultūros centro įsteigimo Panevėžio rajono savivaldybės Taryba priėmė 2003 m. spalio 30 d. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras  tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį  menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui,  bei užtikrina visapusišką Miežiškių seniūnijos meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje.

Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono Kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, užsienio partneriais  ir dalyvauja bendruose projektuose.

Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų  nemokamos. Lankytojo perkamoji galia šiandieną yra vienas iš veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, Miežiškių kultūros centras  sudaro sąlygos mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Rrespublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai,  kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Kultūros centro nuostatai.

Kultūros centras –  įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kultūros centro nuostatais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.

 

MISIJA

Kultūros centro misija tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Atlaikyti masinės kultūros plitimą. Ugdyti publiką. Bendrauti ir burti bendruomenę. Tirti gyventojų poreikius ir pagal galimybes juos tenkinti.

VIZIJA

Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius bei tarptautinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą, tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

TIKSLAI

Miežiškių kultūros centras siekia išsaugoti gyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir kuria prielaidas jiems perimti, skatina jų tęstinumą. Pasitelkdamas etninės kultūros meno vertybes stengiasi įtraukti bendruomenės narius į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus, organizuoti turiningą laisvalaikio leidimą. Sudaro palankias darbo, kūrybos sąlygas susibūrusiems kolektyvams, skatina jų meninio lygio augimą, inicijuoja naujų kolektyvų narių rengimą, skatina kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Dainų šventėse. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir turimas galimybes stengiamasi burti naujus mėgėjų meno kolektyvus, būrelius, ugdyti personalą, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas. Siekiama gerinti materialinius išteklius, stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krašto istorija, kultūros tradicijomis. Bendradarbiaujant su kitomis rajono, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, miežiškėnai savo kultūrinės veiklos tradicijas įvairiose vietovėse pristato rengdami aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus. Kultūros centras toliau vykdo ir puoselėja tęstinius projektus ir šventes: Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“, šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su plauta“, Miežiškių pakermošius, etninių renginių ciklas Trakiškio k.

 

 

 UŽDAVINIAI

 1. Suorganizuoti 80 renginių (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos-profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
 2. Tenkinti lankytojų poreikį užsiimti savęs ugdymu plečiant teikiamų paslaugų pasiūlą ir dalyvaujant  kolektyvų (18) veiklose (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją: mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita)
 3. Skatinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų (8) veiklą.
 4. Gerinti kultūros produkto, teikiamų paslaugų kokybę ir materialinę bazę:
 • rengiant naujas programas (koncertines, edukacines ir pan.) ir kitas naujas veiklas (20),
 • rašant projektus (4) ir gaunant finansavimą,
 • gaunant papildomų pajamų už teikiamas paslaugas, ieškant rėmėjų, rengiant NVŠ programas ir kt. (5 000).
 1. Sudaryti palankias sąlygas gyvuoti susibūrusiems kolektyvams, kelti jų meninį lygį dalyvaujant ir laimint konkursuose (6) (pagrindinis prizas, I, II, III vietos rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz.  „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.).
 2. Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę į kultūros įstaigos veiklą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų ir žmonių gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone (60).
 3. Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą.
 4. Rinkti, fiksuoti ir skleisti etninės kultūros paveldo – muzikos, papročių ir apeigų, liaudies     medicinos, kulinarinio produkto – medžiagą.

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 Siekti materialinės bazės gerinimo padaliniuose.

 • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir sukurti prielaidas jų perėmimui bei skatinti jų tęstinumą.
 • Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.
 • Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.
 • Ugdyti dirbantį personalą.
 • Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.
 • Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę.

 

NR.

UŽDAVINIAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

1.

Siekti materialinės bazės gerinimo

 

Visus metus

Ieškoti būdų suremontuoti Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio pastatą, kuriam reikalingas kapitalinis remontas. Gerinti Nevėžio padalinio pastato būklę, pritaikyti patalpas kultūrinei veiklai. Pagal galimybes atnaujinti muzikos instrumentus ir įsigyti naujų. Atnaujinti senus ir įsigyti naujų scenos kostiumų.

2.

Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, skatinti tęstinumą.

Visus metus

Rengti renginius laikantis vietos gyventojų  tradicijų ir papročių (Mojava, Joninės, Nuobaigos, pakermošiai, kulinarinio paveldo šventės ir pan.)

4.

Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

Visus metus

Organizuojant renginius ir kuriant naujas programas įtraukti vaikus ir jaunimą. Skatinti kolektyvų, kuriuose dalyvaują kelių kartų atstovai, veiklą. Rengti bendras koncertines programas ir išvykas.

5.

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

Visus metus

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius burti naujus kolektyvus. Plėsti ir įvairinti vaikų muzikos studijos teikiamas paslaugas. Rengti ir vykdyti NVŠ programas. Teikti Kultūros paso paslaugas. Stiprinti edukacines kultūros centro veiklas.

7.

Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

Visus metus

Dalyvauti bendruose projektuose ir organizuoti renginius įtraukiant vietos bendruomenes ir įstaigas.

 

 • Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas.

 

2022 METŲ RENGINIAI

PAGRINDINIAI RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Vieta

SAUSIS

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai:

 

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

 

Koncertas

 

 

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys

Vaikų muzikos studija

VASARIS

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai:

Koncertas „Šitą žemę man likimas dovanojo“

Koncertas „Graži tu mano…“

Literatūrinė popietė „Gražiausios eilės Lietuvai“

 

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys.

„Per gruodą su meile“

Miežiškių kultūros centro populiariosios muzikos grupės „Pilnatis“

15 metų kūrybinės veiklos jubiliejus.

 

Miežiškių kultūros centras

KOVAS

Šalies moterų armonikininkių šventė-varžytuvės

„Petronės armonika“

 

Miežiškių kultūros centras

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai:

skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Koncertas

Akcija „Geltona, žalia ir raudona“

Renginys „Tikime laisve“, vaikų piešinių parodos atidarymas

 

 

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys.

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklas „Pasidalijimai“

Renginys, skirtas Tarptautinei teatro dienai

Miežiškių kultūros centras

GEGUŽĖ

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklas „Pasidalijimai“

Motinos dienos koncertas

Miežiškių kultūros centras

XVI Nibragalio kaimo Mojava

 

Pavašuokių kaimas, Miežiškių seniūnija, Zimnickų vienkiemis

BIRŽELIS

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklo „Pasidalijimai“ koncertas, skirtas Tėvo dienai

Miežiškių kultūros centras

 

Nevėžio kaimo 55 metų jubiliejaus šventė „Jaunas Nevėžis“

Nevėžio padalinys

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Žolininkių šventė „Žolelių magijos paslaptys“

Trakiškio padalinys

LIEPA

Aplankymo atlaidų pakermošis – mėgėjų teatrų popietė.

Miežiškių kultūros centras

XI Šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“

Radviliškių kaimo kepykla, Radviliškių k., Krekenavos seniūnija

RUGPJŪTIS

Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošis,

„Atsisveikinimo su gandrais šventė“

 

Miežiškių Angelų slėnis

RUGSĖJIS

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Kulinarinio paveldo šventė „Bulvė – ir maistas, ir vaistas“.

Trakiškio padalinys

SPALIS

Miežiškių kultūros centro kapelos „Ratasai“

25 metų kūrybinės veiklos jubiliejus

Miežiškių kultūros centras

XXXI Aukštaitijos regiono kapelų šventės-varžytuvių „Kapelmaušis 2022“ Panevėžio rajono atrankos turas

Miežiškių kultūros centras

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Nuobaigos“

Trakiškio padalinys

LAPKRITIS

Būrelio „Trakiškio žolininkės“ kūrybinės veiklos 20-mečio šventė

Trakiškio padalinys

XXXI Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2022“

Panevėžio arena

 

KITI RENGINIAI

 

Renginio pavadinimas

Vieta

VASARIS

Edukacinis renginys „Lino mūka“, skirtas Linų dienai

Trakiškio padalinys

Aistės Skrebytės fotografijų parodos atidarymas

Nevėžio padalinys

KOVAS

Užgavėnės

Nevėžio padalinys

BALANDIS

Eiliuotojų ir tautodailininkų šventė „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“

Tarkiškio padalinys

Velykinių atvirukų paroda

Nevėžio padalinys

Atvelykio šventė

Nevėžio padalinys

Atvelykio šventė vaikams

Miežiškių kultūros centras

Aušros Žilinskienės darbų paroda

Nevėžio padalinys

Suaugusiųjų mėgėjų teatro „Plepys“ spektaklis, skirtas Motinos dienai

Nevėžio padalinys

GEGUŽĖ

Romansų vakaras „Aš be tavęs“

Trakiškio padalinys

Romansų vakaras, skirtas Meilės dienai

Miežiškių kultūros centras

BIRŽELIS

Joninės

Miežiškių Angelų slėnis

LIEPA

Akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“

Miežiškių Angelų slėnis

Nevėžio padalinys

Trakiškio padalinys

RUGPJŪTIS

Trakiškio gyvenvietės šventė „Tvarkdaraitis“

(Trakiškio padalinio ir Trakiškio gyventojų bendruomenės renginys)

Trakiškio padalinys

RUGSĖJIS

Akcija, skirta Mokslo ir žinių dienai

„Sveiki sugrįžę!“

Vaikų muzikos studija

Poezijos ir muzikos šventė ‚,Bobų vasara“

Gitėnų kaimas, Grygalių sodyba

Vaikų muzikos studijos atidarymo renginys

Miežiškių kultūros centras

Akcija, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti

Miežiškių seniūnijos

Lietuvos žydų genocido aukų kapinės

 

SPALIS

Paroda-degustacija „Mano firminis patiekalas“

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

 

Nevėžio padalinys

Medinių žaisliukų paroda

Nevėžio padalinys

Romansų vakaras „Aš be tavęs“

Nevėžio padalinys

Edukacinė programa „Moliūgų žibintų dirbtuvėlės“

Nevėžio padalinys

Paroda „Moliūgų žibintai“

Nevėžio padalinys

LAPKRITIS

Akcija „Atminties liepsnelės“

(Nibragalio kaimo dainininkėms prisiminti)

Prie Miežiškių seniūnijos Nibragalio kapinių

Renginys jaunimui „Draugystės tiltai“

Nevėžio padalinys

Padėkos vakaras „Pabūkime kartu“

Nevėžio padalinys

Priešadventinis koncertas

Miežiškių kultūros centras

GRUODIS

Edukacinė programa „Kalėdomis kvepiantys meduoliai“

Nevėžio padalinys

Edukacinių programų ciklas „Ruošiamės Kalędoms“

Trakiškio padalinys

Akcija „Padovanok gerumo…“

Nevėžio padalinys

Kalėdinis renginys vaikams

Miežiškių kultūros centras Vaikų muzikos studija

Popietė „Papuoškime bendruomenės eglę“

Trakiškio padalinys

Eglutės įžiebimo šventė

Nevėžio padalinys

Kalėdinis renginys

Miežiškių kultūros centras