Veiklos sritys

PATVIRTINTA 
Miežiškių kultūros centro direktoriaus
2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. OV-85

 

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Miežiškių kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus, sąskaitas įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose. Sprendimą dėl Miežiškių seniūnijos kultūros centro įsteigimo Panevėžio rajono savivaldybės Taryba priėmė 2003 m. spalio 30 d. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras  tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį  menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui,  bei užtikrina visapusišką Miežiškių seniūnijos meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje.

Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono Kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, užsienio partneriais  ir dalyvauja bendruose projektuose.

Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų  nemokamos. Lankytojo perkamoji galia šiandieną yra vienas iš veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, Miežiškių kultūros centras  sudaro sąlygos mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Rrespublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai,  kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Kultūros centro nuostatai.

Kultūros centras –  įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kultūros centro nuostatais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.

 

MISIJA

Kultūros centro misija tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Atlaikyti masinės kultūros plitimą. Ugdyti publiką. Bendrauti ir burti bendruomenę. Tirti gyventojų poreikius ir pagal galimybes juos tenkinti.

VIZIJA

Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius bei tarptautinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą, tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

TIKSLAI

Miežiškių kultūros centras siekia išsaugoti gyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir kuria prielaidas jiems perimti, skatina jų tęstinumą. Pasitelkdamas etninės kultūros meno vertybes stengiasi įtraukti bendruomenės narius į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus, organizuoti turiningą laisvalaikio leidimą. Sudaro palankias darbo, kūrybos sąlygas susibūrusiems kolektyvams, skatina jų meninio lygio augimą, inicijuoja naujų kolektyvų narių rengimą, skatina kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Dainų šventėse. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir turimas galimybes stengiamasi burti naujus mėgėjų meno kolektyvus, būrelius, ugdyti personalą, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas. Siekiama gerinti materialinius išteklius, stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krašto istorija, kultūros tradicijomis. Bendradarbiaujant su kitomis rajono, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, miežiškėnai savo kultūrinės veiklos tradicijas įvairiose vietovėse pristato rengdami aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus. Kultūros centras toliau vykdo ir puoselėja tęstinius projektus ir šventes: Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“, šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su plauta“, Miežiškių pakermošius, etninių renginių ciklas Trakiškio k.

 

 

 UŽDAVINIAI

 1. Suorganizuoti 45 renginius (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos-profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
 2. Tenkinti lankytojų poreikį užsiimti savęs ugdymu plečiant teikiamų paslaugų pasiūlą ir dalyvaujant  kolektyvų (18) veiklose (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją: mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita)
 3. Skatinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų (8) veiklą.
 4. Gerinti kultūros produkto, teikiamų paslaugų kokybę ir materialinę bazę:
 • rengiant naujas programas (koncertines, edukacines ir pan.) ir kitas naujas veiklas (15),
 • rašant projektus (4) ir gaunant finansavimą,
 • gaunant papildomų pajamų už teikiamas paslaugas, ieškant rėmėjų, rengiant NVŠ programas ir kt. (5 000).
 1. Sudaryti palankias sąlygas gyvuoti susibūrusiems kolektyvams, kelti jų meninį lygį dalyvaujant ir laimint konkursuose (5) (pagrindinis prizas, I, II, III vietos rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz.  „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.).
 2. Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę į kultūros įstaigos veiklą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų ir žmonių gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone (60).
 3. Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą.
 4. Rinkti, fiksuoti ir skleisti etninės kultūros paveldo – muzikos, papročių ir apeigų, liaudies     medicinos, kulinarinio produkto – medžiagą.

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 Siekti materialinės bazės gerinimo padaliniuose.

 • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir sukurti prielaidas jų perėmimui bei skatinti jų tęstinumą.
 • Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.
 • Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.
 • Ugdyti dirbantį personalą.
 • Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.
 • Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę.

 

NR.

UŽDAVINIAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

1.

Siekti materialinės bazės gerinimo

 

Visus metus

Ieškoti būdų suremontuoti Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio pastatą, kuriam reikalingas kapitalinis remontas. Gerinti Nevėžio padalinio pastato būklę, pritaikyti patalpas kultūrinei veiklai. Pagal galimybes atnaujinti muzikos instrumentus ir įsigyti naujų. Atnaujinti senus ir įsigyti naujų scenos kostiumų.

2.

Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, skatinti tęstinumą.

Visus metus

Rengti renginius laikantis vietos gyventojų  tradicijų ir papročių (Mojava, Joninės, Nuobaigos, pakermošiai, kulinarinio paveldo šventės ir pan.)

4.

Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

Visus metus

Organizuojant renginius ir kuriant naujas programas įtraukti vaikus ir jaunimą. Skatinti kolektyvų, kuriuose dalyvaują kelių kartų atstovai, veiklą. Rengti bendras koncertines programas ir išvykas.

5.

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

Visus metus

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius burti naujus kolektyvus. Plėsti ir įvairinti vaikų muzikos studijos teikiamas paslaugas. Rengti ir vykdyti NVŠ programas. Teikti Kultūros paso paslaugas. Stiprinti edukacines kultūros centro veiklas.

7.

Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

Visus metus

Dalyvauti bendruose projektuose ir organizuoti renginius įtraukiant vietos bendruomenes ir įstaigas.

 

 • Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas.

  2021 METŲ RENGINIAI 

PAGRINDINIAI RENGINIAI

Lietuvos vaikų ir mokinių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ Panevėžio rajono atrankos turas

Miežiškių kultūros centras

Panevėžio rajono pasakotojų šventė-varžytuvės

„Pilimutės šposai “

2021 m. kovo  5 d.

Miežiškių kultūros centras

Renginių ciklas „Minime Laisvę“, skiriamas Lietuvos Nepriklausomybės gynimo (Sausio 13-sios) 30-mečiui

2021 m. sausio 13 d.

2021 m. vasario 16 d.

2021 m. kovo 11 d.

Miežiškių kultūros centras

Nevėžio padalinys

Trakiškio padalinys

XXIII Panevėžio rajono tradicinis folkloro ansamblių festivalis „Par šilalį jojo“ bei folkloro ansamblio „Ringis“ 35-mečio kūrybinės veiklos sukaktis

2021 m. gegužės 23 d.

Miežiškių kultūros centras

XIV Nibragalio kaimo Mojava

2021 m. gegužės 30 d.

Pavašuokių kaimas, Miežiškių seniūnija, Zimnickų vienkiemis

Žolynų ir kulinarinio paveldo pristatymo renginių ciklas:

Žolininkių šventė „Žolelių magijos paslaptys“

2021 m. birželio 20 d.

Kulinarinio paveldo šventė „Bulvė – ir maistas, ir vaistas“

2021 m. rugsėjo 18 d.

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Nuobaigos“

2021 m. spalio 30 d.

Trakiškio padalinys

Aplankymo atlaidų pakermošis – mėgėjų teatrų popietė

2021 m. liepos 4 d.

Miežiškių kultūros centras

X Šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“

2021 m. liepos 17 d.

Radviliškių kaimo kepykla, Radviliškių k., Krekenavos seniūnija

Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošis

„Atsisveikinimo su gandrais šventė“.

Miežiškių miestelio 465 metų sukaktis

2021 m. rugpjūčio 29 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Miežiškių kultūros centro kapelos „Rudenėlis“ 35-ių metų kūrybinės veiklos sukakties renginys „Rudenėlio keliu“

2021 m. rugsėjo 17 d.

Miežiškių kultūros centras

XXX Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės

„Kapelmaušis 2021“

Atrankos turas

2021 m. spalio 21, 22, 23

Finalinis renginys

2021 m. lapkričio 13 d.

Rajono kultūros įstaigose,

Panevėžio arenoje.

Valstybinės, kalendorinės ir kitos šventės

Miežiškių kultūros centras ir padaliniai

KITI RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Vieta

Rankų darbo kalėdinių atvirukų paroda

Sausio 6 d.

Nevėžio padalinys

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai:

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 d.

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys

Padėkos vakaras

Sausio 29 d.

Nevėžio padalinys

Edukacinis renginys „Lino mūka“, skirtas Linų dienai

Vasario 3 d.

Trakiškio padalinys

Užgavėnės

Vasario 16 d.

Miežiškių kultūros centras

Nevėžio padalinys

Renginys, skiriamas Tarptautinei gimtosios kalbos, Tarptautinei gido ir Tarmių dienoms

Vasario 21 d.

Miežiškių kultūros centras

Renginiai, skirti Tarptautinei teatro dienai

Kovo 26-27 d.

Miežiškių kultūros centras

Nevėžio padalinys

Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai

(bendras Nevėžio padalinio ir Nevėžio bibliotekos renginys)

Balandžio 2 d.

Nevėžio padalinys

Velykinių atvirukų paroda,

Atvelykio šventė

Balandžio 9 d.

 

Nevėžio padalinys

Atvelykio šventė vaikams

Balandžio 11 d.

Miežiškių kultūros centras

Miežiškių kultūros centro darbuotojų dalyvavimas rajono renginyje „Širdies pašaukti“

Balandžio 15 d.

Ramygalos kultūros centras

Eiliuotojų ir tautodailininkų šventė „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“

Balandžio 16 d.

Trakiškio padalinys

Teatralizuotas Šv. Morkaus turgus

Balandžio 25 d

Miežiškių miestelio centras

Edukacinė programa „Atvirukas mamai“

 Balandžio 27 d.

Nevėžio padalinys

Suaugusiųjų mėgėjų teatro „Plepys“ spektaklio „Motinos dalia“ premjera, skirta Motinos dienai

Gegužės 1 d.

Nevėžio padalinys

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 2 d.

Miežiškių kultūros centras

Motinos dienos koncertas

Gegužės 2 d.

Trakiškio padalinys

Romansų vakaras, skirtas Meilės dienai.

Vestuvinių nuotraukų parodos atidarymas

Gegužės 13 d.

Miežiškių kultūros centras

Miežiškių kultūros centro veiklos pristatymas Vilniaus knygų mugėje, Lietuvos kultūros centrų salėje

Gegužės 6-9 d.

Parodų ir kongresų centras „Litexpo“

Edukacinė išvyka vaikams

Gegužės 18 d.  

Miežiškių eglutės žaisliukų muziejus

Švento Izidoriaus atlaidų pakermošis

Gegužės 16 d.

Prie Miežiškių seniūnijos Šilelio koplyčios

Renginys, skirtas Tarptautinei muziejų dienai

Gegužės 18 d.

Miežiškių Eglutės žaisliukų muziejaus kiemelyje

Šventinis muzikos studijos dalyvių koncertas

Vaikų darbų paroda

Birželio 1 d.

Miežiškių kultūros centras

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklo „Pasidalijimai“ koncertas, skirtas Tėvo dienai

Birželio 6 d

Miežiškių kultūros centras

 

Joninės

Birželio 23 d

Nevėžio padalinys

Joninės

Birželio 23 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“

Liepos 6 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Nevėžio padalinys

Trakiškio padalinys

Trakiškio gyvenvietės šventė „Tvarkdaraitis“

(Trakiškio padalinio ir Trakiškio gyventojų bendruomenės renginys)

Rugpjūčio 28 d.

Trakiškio padalinys

Akcija, skirta Mokslo ir žinių dienai

„Sveiki sugrįžę!“

Rugsėjo 1 d.

Vaikų muzikos studija

Poezijos ir muzikos šventė ‚,Bobų vasara“

Rugsėjo 11 d.

Gitėnų kaimas,

Grygalių sodyba

Vaikų muzikos studijos atidarymo renginys

Rugsėjo 16 d.

Miežiškių kultūros centras

Rudens lygiadienio šventė

Rugsėjo 23 d.

Miežiškių kultūros centras

Akcija, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti

Rugsėjo 23 d.

Miežiškių seniūnijos

Lietuvos žydų genocido aukų kapinės

Pasivakarojimas „Ei, susibėkim ir pasibūkim“

Renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių ir Pasaulinei muzikos dienai

Spalio 1 d.

Miežiškių kultūros centras

Romansų vakaras „Aš be tavęs“

Spalio 22 d.

Nevėžio padalinys

Edukacinė programa „Moliūgų žibintų dirbtuvėlės“

Spalio 28 d.

Nevėžio padalinys

Paroda „Moliūgų žibintai“

Spalio 29 d.

Nevėžio padalinys

Akcija „Uždek išėjusiems žvakelę“

Lapkričio 1 d.

Prie Miežiškių miestelio senojo tilto

Akcija „Atminties liepsnelės“

(Nibragalio kaimo dainininkėms prisiminti)

Lapkričio 1 d.

Prie Miežiškių seniūnijos Nibragalio kapinių

Edukacinė programa „Šiaudinių puošmenų gamyba“

Lapkričio 4 d

Miežiškių kultūros centras

 

Vakaronė „Pabūkime kartu“

Lapkričio 26 d.

Nevėžio padalinys

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklas „Pasidalijimai“:

Priešadventinis koncertas

 Lapkričio 26 d.

Miežiškių kultūros centras

Edukacinė programa „Meduolių puošimas“.

Gruodžio 14 d.

Nevėžio padalinys

Edukacinių programų ciklas „Kaip mes ruošiamės Kalėdoms“:

Advento kalendoriaus gamyba,

Edukacinė programa „Kalėdinę dovana pagamink pats“,

„Kalėdinės arbatos tradicijos“,

„Meduolių gamyba“.

Lapkričio 25 – gruodžio 21 d.

Miežiškių kultūros centras

Akcija „Padovanok gerumo…“

Gruodžio 6-10 d.

Miežiškių kultūros centras,

Nevėžio padalinys,

 Tarakiškio padalinys

Edukacinė programa „Kalėdiniai

karpiniai“

Gruodžio 7 d.

Trakiškio padalinys

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ baigiamasis renginys.

„30 Lietuvos nepriklausomybės eglučių“

(bendras kultūros centro ir gyventojų bendruomenės renginys)

Gruodžio 13 – 16 d.

Miežiškių kultūros centras

Kalėdinis renginys vaikams „Seku seku pasaką“

Gruodžio 16 d.

Miežiškių kultūros centras

Edukacinė programa „Kalėdinių žaisliukų gamyba“

Gruodžio 16 d.

Nevėžio padalinys

Akcija „Papuoškime langus

karpiniais“

Gruodžio 16 d.

Trakiškio padalinys

Popietė „Papuoškime bendruomenės eglę“

Gruodžio 17 d.

Trakiškio padalinys

Eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 19 d.

Nevėžio padalinys

Profesionalaus meno sklaidos renginių ciklo „Pasidalijimai“

koncertas „Baltos Kalėdos

Gruodžio 17 d.

Miežiškių kultūros centras

Koncertas „Naujuosius sutinkant“

Gruodžio 26 d.

Trakiškio padalinys

Vakaronė „Naujametinis stebuklas“

Gruodžio 31 d.

Nevėžio padalinys