Veiklos sritys

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

                      Miežiškių kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus, sąskaitas įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose. Sprendimą dėl Miežiškių seniūnijos kultūros centro įsteigimo Panevėžio rajono savivaldybės Taryba priėmė 2003 m. spalio 30 d. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui, bei užtikrina visapusišką Miežiškių seniūnijos meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje.

                      Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono Kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, užsienio partneriais ir dalyvauja bendruose projektuose.

                      Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų nemokamos. Lankytojo perkamoji galia šiandieną yra vienas iš veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, Miežiškių kultūros centras sudaro sąlygos mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

                      Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Rrespublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai, kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Kultūros centro nuostatai.

                      Kultūros centras – įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kultūros centro nuostatais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.

MISIJA

                      Kultūros centro misija tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Atlaikyti masinės kultūros plitimą. Ugdyti publiką. Bendrauti ir burti bendruomenę. Tirti gyventojų poreikius ir pagal galimybes juos tenkinti.

VIZIJA

                      Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius bei tarptautinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą, tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

TIKSLAI

                            Miežiškių kultūros centras siekia išsaugoti gyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir kuria prielaidas jiems perimti, skatina jų tęstinumą. Pasitelkdamas etninės kultūros meno vertybes stengiasi įtraukti bendruomenės narius į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus, organizuoti turiningą laisvalaikio leidimą. Sudaro palankias darbo, kūrybos sąlygas susibūrusiems kolektyvams, skatina jų meninio lygio augimą, inicijuoja naujų kolektyvų narių rengimą, skatina kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Dainų šventėse. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir turimas galimybes stengiamasi burti naujus mėgėjų meno kolektyvus, būrelius, ugdyti personalą, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas. Siekiama gerinti materialinius išteklius, stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krašto istorija, kultūros tradicijomis. Bendradarbiaujant su kitomis rajono, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, miežiškėnai savo kultūrinės veiklos tradicijas įvairiose vietovėse pristato rengdami aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus. Kultūros centras toliau vykdo ir puoselėja tęstinius projektus ir šventes: Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“, šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su plauta“, Miežiškių pakermošius, etninių renginių ciklas Trakiškio k.

  UŽDAVINIAI

 1. Suorganizuoti 58 renginius (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos-profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
 2. Tenkinti lankytojų poreikį užsiimti savęs ugdymu plečiant teikiamų paslaugų pasiūlą ir dalyvaujant kolektyvų (18) veiklose (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją: mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita)
 3. Skatinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų (10) veiklą.
 4. Gerinti kultūros produkto, teikiamų paslaugų kokybę ir materialinę bazę:
 • rengiant naujas programas (koncertines, edukacines ir pan.) ir kitas naujas veiklas (20),
 • rašant projektus (4) ir gaunant finansavimą,
 • gaunant papildomų pajamų už teikiamas paslaugas, ieškant rėmėjų, rengiant NVŠ programas ir kt. (10 000).
 1. Sudaryti palankias sąlygas gyvuoti susibūrusiems kolektyvams, kelti jų meninį lygį dalyvaujant ir laimint konkursuose (6) (pagrindinis prizas, I, II, III vietos rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz. „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.).
 2. Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę į kultūros įstaigos veiklą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų ir žmonių gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone (80).
 3. Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą.
 4. Rinkti, fiksuoti ir skleisti etninės kultūros paveldo – muzikos, papročių ir apeigų, liaudies         medicinos, kulinarinio produkto – medžiagą.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Siekti materialinės bazės gerinimo.
 • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir sukurti prielaidas jų perėmimui bei skatinti jų tęstinumą.
 • Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.
 • Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.
 • Ugdyti dirbantį personalą.
 • Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.
 • Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę.

 

NR.

UŽDAVINIAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

1.

Siekti materialinės bazės gerinimo

 

Visus metus

Ieškoti būdų suremontuoti Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio pastatą, kuriam reikalingas kapitalinis remontas. Pagal galimybes atnaujinti muzikos instrumentus ir įsigyti naujų. Atnaujinti senus ir įsigyti naujų scenos kostiumų.

 

2.

Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, skatinti tęstinumą.

 

Visus metus

Rengti renginius laikantis vietos gyventojų tradicijų ir papročių (Mojava, Joninės, Nuobaigos, pakermošiai, kulinarinio paveldo šventės ir pan.)

4.

Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

Visus metus

Organizuojant renginius ir kuriant naujas programas įtraukti vaikus ir jaunimą. Skatinti kolektyvų, kuriuose dalyvaują kelių kartų atstovai, veiklą. Rengti bendras koncertines programas ir išvykas.

5.

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

 

Visus metus

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius burti naujus kolektyvus. Plėsti ir įvairinti vaikų muzikos studijos teikiamas paslaugas. Rengti ir vykdyti NVŠ programas. Stiprinti žolininkių, duonos kepėjų, vaikų ir suaugusių rankdarbių būrelių veiklą.

7.

Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

 

Visus metus

Dalyvauti bendruose projektuose ir organizuoti renginius įtraukiant vietos bendruomenes ir įstaigas.

 

 • Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas.

 2020 METŲ RENGINIAI

PAGRINDINIAI RENGINIAI

Lietuvos solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2020“ Panevėžio rajono atrankos turas „Dainuok, širdie“

2020 m. vasario 23 d.

Miežiškių kultūros centras

XIV Šalies moterų armonikininkių šventė-varžytuvės

„Petronės armonika 2020 “

2020 m. kovo 7 d.

 

Miežiškių kultūros centras

Renginių ciklas „Minime Laisvę“, skirtas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

2020 m. kovo 11 d.

Miežiškių kultūros centras

Nevėžio padalinys

Trakiškio padalinys

Miežiškių kultūros įstaigos įkūrimo 70-mečio renginys

2020 m. balandžio 24 d.

Miežiškių kultūros centras

 

XIV Nibragalio kaimo Mojava

2020 m. gegužės 16 d.

Pavašuokių kaimas, Miežiškių seniūnija, Zimnickų vienkiemis

Žolynų ir kulinarinio paveldo pristatymo renginių ciklas:

Žolininkių šventė „Žolelių magijos paslaptys“

skirta Eugenijos Šimkūnaitės metams

2020 m. birželio 20 d.

Kulinarinio paveldo šventė „Bulvė – ir maistas, ir vaistas“

2020 m. rugsėjo 19 d.

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Nuobaigos“

2020 m. spalio 24 d.

 

 

Trakiškio padalinys

Aplankymo atlaidų pakermošis – mėgėjų teatrų popietė

2020 m. liepos 5 d.

Miežiškių kultūros centras

X Šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“

2020 m. liepos 18 d.

Radviliškių kaimo kepykla, Radviliškių k., Krekenavos seniūnija

XX Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošis,

„Atsisveikinimo su gandrais šventė“

2020 m. rugpjūčio 30 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Miežiškių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Raskila“ 25-ių ir mišraus vokalinio ansamblio „Alkupis“ 20-ies metų kūrybinės veiklos jubiliejai

2020 m. lapkričio 28 d.

Miežiškių kultūros centras

 

XXVIII Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis 2020“ skirtas Tautodailės metams

Atrankos turas

2020 m. spalio 21, 22, 23

Finalinis renginys

2020 m. lapkričio 14 d.

 

 

 

Rajono kultūros įstaigose,

 

Panevėžio arenoje.

Valstybinės, kalendorinės ir kitos šventės

Miežiškių kultūros centras ir padaliniai

 

VALSTYBINĖS, KALENDORINĖS IR KITOS ŠVENTĖS

 

Laisvės gynėjų dienos paminėjimo renginiai:

Akcija  „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinė akcija „Neužmirštuolės“

Sausio 13 d.

Miežiškių kultūros centras

Šventinis koncertas

Sausio 14 d

Miežiškių kultūros centras

Eduardo Tito knygos „Skulptūra savaip“ sutiktuvės Vasario 1 d.

Miežiškių kultūros centras

Lietuvos Valstybės atkūrimo paminėjimo renginiai:

Šitą žemę man likimas dovanojo“

„Graži tu mano…“

Karpinių parodos „Po laisvės angelo sparnu“ atidarymas ir filmo „Ekskursantė“ peržiūra. Vasario 16 d.

 

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys.

Tautodailininko Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių paroda

Vasario 25 d.

Miežiškių kultūros centras

Užgavėnės. Persirengėlių vaikštynės

Vasario 25 d.

Nevėžio padalinys

 

Vakaronė „Nes ji yra moteris“

Kovo 6 d.

Nevėžio padalinys

 

Pėsčiųjų žygis, skirtas pagerbti Miežiškių sen. žuvusiems partizanams Kovo 15 d.

Žygio pradžia Nevėžio gyvenvietė

Renginys „Rudenėlio“ keliu“,

skiriamas UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams

Kovo 27 d.

Miežiškių kultūros centras

Juoko dienos renginys

Balandžio 1 d.

Nevėžio padalinys

Atvelykio šventė

Balandžio 17 d.

Nevėžio padalinys

Eiliuotojų ir tautodailininkų šventė „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“ skirta tautodailės metams

Balandžio 17 d.

Trakiškio padalinys

Suaugusiųjų mėgėjų teatro būrelio „Plepys“ spektaklis „Motinos dalia“, skirtas Motinos dienai paminėti

Balandžio 30 d.

Nevėžio padalinys

 

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 3 d

Miežiškių bažnyčia

Šventė vaikams „Stebuklingi Švelnių kaktusų nuotykiai“

Birželio 5 d.

Nevėžio padalinys

 

Tėvo dienos minėjimas

Birželio 7 d.

Miežiškių kultūros centras

 

Joninės

Birželio 23 d.

Miežiškių kultūros centras

Miežiškių bažnyčios šimtmečio minėjimas

Liepos 5 d.

Miežiškių bažnyčia

 

Akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“

Liepos 6 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Nevėžio padalinys

Puokščių paroda skirta Žolinių šventei paminėti

Rugpjūčio 14 d.

Nevėžio padalinys

 

Gyvenvietės grožio šventė „Tvarkdaraitis“

Rugpjūčio 29 d.

Trakiškio padalinys

 Tarptautinis instrumentinio folkloro festivalis „Griežynė“

Rugsėjo 12 d.

Miežiškių Angelų slėnis

Poezijos ir muzikos šventė ‚,Bobų vasara“

Rugsėjo 12 d.

Gitėnų kaimas, Grygalių sodyba

Popietė „ Obuolių kvapas“

Rugsėjo 25 d.

Nevėžio padalinys

 

Romansų vakaras „Aš be tavęs“ skirtas pasaulinei muzikos dienai paminėti

Spalio 2 d.

Nevėžio padalinys

 

Renginys vaikams „Šiurpnaktis“

Spalio 30 d.

Nevėžio padalinys

 

Pyragų diena

Lapkričio 6 d.

Nevėžio padalinys

 

Vakaronė „Pabūkime kartu“

Lapkričio 20 d.

Nevėžio padalinys

 

Kalėdiniai ir naujametiniai renginiai:

Eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 18 d.

 

Nevėžio padalinys

Popietė „Papuoškime bendruomenės eglę“

Gruodžio 18 d.

Trakiškio padalinys

Kalėdinė eglutė vaikams

Gruodžio 22 d.

Miežiškių kultūros centras

 

Šventinis koncertas „Baltos Kalėdos“

Gruodžio 18 d

Miežiškių kultūros centras

Koncertas „Naujuosius sutinkant“

Gruodžio 27 d.

Trakiškio padalinys

Vakaronė „Naujametinis stebuklas“

Gruodžio 31 d.

Nevėžio padalinys