Veiklos sritys

                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                           Miežiškių kultūros centro direktoriaus

                                                                                           2023 m. gruodžio 11  d. įsakymu Nr. OV-100

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

2024 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Miežiškių kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus, sąskaitas įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose. Sprendimą dėl Miežiškių seniūnijos kultūros centro įsteigimo Panevėžio rajono savivaldybės Taryba priėmė 2003 m. spalio 30 d. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras  tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį  menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui,  bei užtikrina visapusišką Miežiškių seniūnijos meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje.

Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono Kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, užsienio partneriais  ir dalyvauja bendruose projektuose.

Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų  nemokamos. Lankytojo perkamoji galia šiandieną yra vienas iš veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, Miežiškių kultūros centras  sudaro sąlygos mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Rrespublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai,  kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Kultūros centro nuostatai.

Kultūros centras –  įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kultūros centro nuostatais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.

MISIJA

Kultūros centro misija tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Atlaikyti masinės kultūros plitimą. Ugdyti publiką. Bendrauti ir burti bendruomenę. Tirti gyventojų poreikius ir pagal galimybes juos tenkinti.

VIZIJA

Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius bei tarptautinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą, tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

TIKSLAI

Miežiškių kultūros centras siekia išsaugoti gyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir kuria prielaidas jiems perimti, skatina jų tęstinumą. Pasitelkdamas etninės kultūros meno vertybes stengiasi įtraukti bendruomenės narius į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus, organizuoti turiningą laisvalaikio leidimą. Sudaro palankias darbo, kūrybos sąlygas susibūrusiems kolektyvams, skatina jų meninio lygio augimą, inicijuoja naujų kolektyvų narių rengimą, skatina kolektyvų dalyvavimą Lietuvos Dainų šventėse. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir turimas galimybes stengiamasi burti naujus mėgėjų meno kolektyvus, būrelius, ugdyti personalą, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas. Siekiama gerinti materialinius išteklius, stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krašto istorija, kultūros tradicijomis. Bendradarbiaujant su kitomis rajono, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose, miežiškėnai savo kultūrinės veiklos tradicijas įvairiose vietovėse pristato rengdami aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus. Kultūros centras toliau vykdo ir puoselėja tęstinius projektus ir šventes: Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“, šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su plauta“, Miežiškių pakermošius, etninių renginių ciklas Trakiškio k.

  UŽDAVINIAI

 1. Suorganizuoti 100 renginių (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos-profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
 2. Tenkinti lankytojų poreikį užsiimti savęs ugdymu plečiant teikiamų paslaugų pasiūlą ir dalyvaujant  kolektyvų (24) veiklose (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją: mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita)
 3. Skatinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų (8) veiklą.
 4. Gerinti kultūros produkto, teikiamų paslaugų kokybę ir materialinę bazę:
 • rengiant naujas programas (koncertines, edukacines ir pan.) ir kitas naujas veiklas (25),
 • rašant projektus (4) ir gaunant finansavimą,
 • gaunant papildomų pajamų už teikiamas paslaugas, ieškant rėmėjų, rengiant NVŠ programas ir kt. (8 000).
 1. Sudaryti palankias sąlygas gyvuoti susibūrusiems kolektyvams, kelti jų meninį lygį dalyvaujant ir laimint konkursuose (10) (pagrindinis prizas, I, II, III vietos rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz.  „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.).
 2. Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę į kultūros įstaigos veiklą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų ir žmonių gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone (120).
 3. Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą.
 4. Rinkti, fiksuoti ir skleisti etninės kultūros paveldo – muzikos, papročių ir apeigų, liaudies     medicinos, kulinarinio produkto – medžiagą.

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Siekti materialinės bazės gerinimo padaliniuose.
 • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir sukurti prielaidas jų perėmimui bei skatinti jų tęstinumą.
 • Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.
 • Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.
 • Ugdyti dirbantį personalą.
 • Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.
 • Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę.

 

NR.

UŽDAVINIAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

1.

Siekti materialinės bazės gerinimo

 

Visus metus

Ieškoti būdų suremontuoti Miežiškių kultūros centro Trakiškio padalinio pastatą, kuriam reikalingas kapitalinis remontas. Gerinti Nevėžio padalinio pastato būklę, pritaikyti patalpas kultūrinei veiklai. Pagal galimybes atnaujinti muzikos instrumentus ir įsigyti naujų. Atnaujinti senus ir įsigyti naujų scenos kostiumų.

2.

Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, skatinti tęstinumą.

Visus metus

Rengti renginius laikantis vietos gyventojų  tradicijų ir papročių (Mojava, Joninės, Nuobaigos, pakermošiai, kulinarinio paveldo šventės ir pan.)

4.

Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

Visus metus

Organizuojant renginius ir kuriant naujas programas įtraukti vaikus ir jaunimą. Skatinti kolektyvų, kuriuose dalyvaują kelių kartų atstovai, veiklą. Rengti bendras koncertines programas ir išvykas.

5.

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

Visus metus

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius burti naujus kolektyvus. Plėsti ir įvairinti vaikų muzikos studijos teikiamas paslaugas. Teikti Kultūros paso paslaugas. Stiprinti edukacines kultūros centro veiklas.

7.

Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

Visus metus

Dalyvauti bendruose projektuose ir organizuoti renginius įtraukiant vietos bendruomenes ir įstaigas.

 

 • Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas.

 

RIZIKA GALINTI SUTRUKDYTI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ               

Įgyvendinant iškeltus strateginius ir kitus tikslus gali iškilti šios grėsmės:

 • Blogėjanti demografinė situacija, ekonominė ir socialinė padėtis.
 • Nepakankamas Kultūros centro finansavimas.
 • Besikeičiančios visuomenės vertybės, mažėjantis bendruomeniškumas.
 • Mažėjantis projektų finansavimas.
 • Didelė konkurencinių renginių pasiūla, žmonių mobilumas, pasikeitusios šeimos vertybės, kultūrinių, pramoginių produktų pateikimas internete ir televizijose.
 • Pandemijos, epidemijos paskelbimas.
 • Senstanti bendruomenė.

 

2024 METŲ RENGINIAI

PAGRINDINIAI RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Vieta

SAUSIS

Panevėžio rajono vokalinių ansamblių ir chorų atranka į

Lietuvos dainų šventės Dainų dieną

Panevėžio rajono savivaldybė

VASARIS, KOVAS, LIEPA

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai

 (Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, Valstybės dienos renginiai)

Miežiškių kultūros centras,

Trakiškio padalinys,

Nevėžio padalinys.

KOVAS

Šalies armonikininkių šventė-varžytuvės „Petronės armonika“

Miežiškių kultūros centras

BALANDIS

Panevėžio rajono solistų, vokalinių ansamblių ir chorų konkursas „Dainuok širdie“

Miežiškių kultūros centras

Trakiškio padalinio folkloro dainininkių grupės „Margutis“

 kūrybinės veiklos 35-mečio renginys

Trakiškio padainys

GEGUŽĖ

Nibragalio kaimo Mojava

 

Pavašuokių kaimas, Miežiškių

 seniūnija, Zimnickų vienkiemis

BIRŽELIS

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Žolininkių šventė „Žolelių magijos paslaptys“

ir tarptautinio folkloro festivalio „Baltica“ renginys

 

Trakiškio padalinys

Nevėžio kaimo kraštiečių šventė „Jaunas Nevėžis“

Nevėžio padalinys

LIEPA

 Šalies naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“

 

Radviliškių kaimo kepykla, Radviliškių k., Krekenavos seniūnija

RUGPJŪTIS

Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošis,

„Atsisveikinimo su gandrais šventė“

 

Miežiškių Angelų slėnis

RUGSĖJIS

Nevėžio padalinio vokalinio ansamblio „Vakarė“ kūrybinės veiklos

25-mečio šventė

Miežiškių kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestro „Ciongs“ kūrybinės veiklos 15-mečio šventė

 

Nevėžio padalinys

 

Miežiškių kultūros centras

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Kulinarinio paveldo šventė „Bulvė – ir maistas, ir vaistas“

 

Trakiškio padalinys

SPALIS

 Aukštaitijos regiono kapelų šventės-varžytuvių

„Kapelmaušis 2024“ Panevėžio rajono atrankos turas

 

Miežiškių kultūros centras

Etninių-edukacinių renginių ciklo

Rudens darbų pabaigtuvių šventė „Nuobaigos“

Trakiškio padalinys

LAPKRITIS

Aukštaitijos regiono kapelų šventė-varžytuvės

 „Kapelmaušis 2024“

Miežiškių kultūros centro vokalinio ansamblio „Vėjūnė“

kūrybinės veiklos 15-mečio šventė

Panevėžio Kalnapilio arena

KITI RENGINIAI

Renginio pavadinimas

Vieta

Sausis

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginiai:

 

Iniciatyva „Pergalės šviesa“

 

Koncertas

Miežiškių kultūros centras

Trakiškio padalinys

Nevėžio padalinys

 

Vaikų muzikos studija

Akcija skirta tarptautinei Holokausko aukų minėjimo dienai

Miežiškių seniūnijos Lietuvos žydų genocido aukų kapinės

Vasaris

Edukacinė programa „Trispalvė languose“

Trakiškio padalinys

Užgavėnės

Teatralizuotos Užgavėnių eitynės

Miežiškių kultūros centras

Nevėžio, Limeikių, Nibragalio kaimai

Iniciatyva „Papuoškime vasario 16-tąją“

Trakiškio padalinys

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginys.

Pramoginė viktorina „Mano kraštas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Miežiškių kultūros centras

 

Kovas

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginys.

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

Nevėžio padalinys

Renginių ciklo „Minime Laisvę“ renginys.

Koncertas „Mano Lietuva“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Trakiškio padalinys

Balandis

Atvelykio šventė vaikams

Nevėžio padalinys

 Eiliuotojų ir tautodailininkų šventė „Darbščių rankų ir žodžio meistrai“

Trakiškio padalinys

Gegužė

Rankdarbių paroda „Mano vienintelė“, skirta Motinos dienai paminėti

Miežiškių kultūros centras

Romansų vakaras „Kur melodija ta?“, skirtas Motinos dienai

Trakiškio padalinys

Renginys, skirtas Motinos dienai

Nevėžio padalinys

Romansų vakaras „Aš ilgiuosi svajonių skaidrių“

Miežiškių kultūros centras

Vaikystės šventė

Vaikų muzikos studija

Akcija „Dėkoju Tau“, skirta Tėvo dienai

Trakiškio padalinys

Fotografijų paroda, skirta Tėvo dienai

Miežiškių kultūros centras

Birželis

Joninės

Miežiškių kultūros centras

Liepa

Akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“

Nevėžio padalinys

Akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“

Miežiškių Angelų slėnis

Vaikų kūrybinė vasaros dienos stovykla

Miežiškių kultūros centras

Rugpjūtis

Trakiškio gyvenvietės šventė „Tvarkdaraitis“

(Trakiškio padalinio ir Trakiškio bendruomenės renginys)

Takiškio padalinys

Rugsėjis

Akcija, skirta Mokslo ir žinių dienai

„Sveiki sugrįžę!“

Vaikų muzikos studija

Vaikų muzikos studijos mokslo metų pradžios renginys

Miežiškių kultūros centras

Poezijos ir muzikos šventė „Bobų vasara“

E. ir E. Grygalių sodyba, Gitėnų k.

Iniciatyva, skirta Lietuvos žydų genocido dienai

Miežiškių seniūnijos Lietuvos žydų genocido aukų kapinės

Spalis

Romansų vakaras „Aš pamilau lauko gėlę“

Nevėžio padalinys

 Kultūros įstaigos Trakiškyje įkūrimo 45-mečio sukakties paminėjimas

Trakiškio padalinys

Renginys „Amžinybės užuolaidą praskleidus“

Miežiškių kultūros centras

Lapkritis

Iniciatyva „Kad rastume kelią…“

Miežiškių mstl.

Akcija „Atminties liepsnelės“

(Nibragalio kaimo dainininkėms atminti)

Prie Miežiškių seniūnijos Nibragalio kapinių

Padėkos vakaras „Pabūkime kartu“

Nevėžio padalinys

Gruodis

Eglutės įžiebimo šventė ir Eglutės žaisliukų muziejaus veiklos 10-čio renginys

(Miežiškių kultūros centro ir Miežiškių bendruomenės renginys)

Miežiškių kultūros centras

Renginys vaikams „Prie kalėdinės eglutės“

Nevėžio padalinys

Akcija „Padovanok gerumo“

Nevėžio padalinys

Kalėdinis renginys vaikams

Vaikų muzikos studija

Padėkos vakaras

Trakiškio padalinys

Advento popietė

Nevėžio padalinys

Edukacinių programų ciklas „Ruošiamės Kalėdoms“

Miežiškių kultūros centras

Trakiškio padalinys

Nevėžio padalinys

Visus metus

Nevėžis TAU veiklos

 

Nevėžio padalinys

Iniciatyva „Senojo tilto pasakojimai“

Senasis Miežiškių tiltas