Privačių interesų deklaravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsniu, asmenys, dirbantys biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdami privačių interesų deklaracijas (toliau tekste – Deklaracija). Deklaraciją privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos, jeigu Įstatymas ir kiti teisės aktai nenustato kitaip. Deklaracija pildoma ir teikiama tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

Jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų, ar pasikeitė pateiktoje Deklaracijoje nurodyti duomenys (deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio pavardė, darbovietė, pareigos, ryšiai su juridiniais asmenimis, narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, individuali veikla ar kt. duomenys), deklaruojantysis asmuo privalo Deklaraciją patikslinti (papildyti) per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo Deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

Kiekvieną kartą turi būti pateikiama patikslinta ar papildyta Deklaracija kartu su visais reikalingais (aktualiais) priedais, t. y. su naujais ir (ar) iš ankstesnės formos išlikusiais aktualiais deklaruotinais duomenimis. Pasikeitus Deklaracijos formai ir (ar) Deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėms, deklaruojantis asmuo per Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) nustatytą terminą ir VTEK nustatyta tvarka privalo pateikti naują, patikslintą ar papildytą Deklaraciją.

Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą teisės aktų nustatyta tvarka atsako Deklaraciją teikiantis asmuo.

Išsamesnė informacija skelbiama VTEK interneto svetainėje www.vtek.lt