Nuostatai

Atsisiųsti nuostatus

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-232
                                                                                                                                                    
                                                                   
 
                                   

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centro (toliau – Kultūros centras) teisinę formą, buveinę, veiklos sritis, pobūdį ir rūšis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, Kultūros centro savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, kūrybinės veiklos organizavimą, valdymo organų sudarymo tvarką ir jų kompetenciją, Kultūros centro tarybos sudarymą, jos kompetenciją ir veiklą, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Kultūros centro reorganizavimą, likvidavimą ir Nuostatų keitimo tvarką.
 2. Kultūros centro pavadinimas – Panevėžio rajono Miežiškių kultūros centras, trumpasis pavadinimas – Miežiškių kultūros centras. Kultūros centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 188213255.
 3. Kultūros centras įsteigtas 2003 m.
 4. Kultūros centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Kultūros centro savininkas – Panevėžio rajono savivaldybė (toliau – Savininkas).
 6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės tarybos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas bei kiti teisės aktai.
 7. Kultūros centras – ribotos civilinės atsakomybės, įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo, kuris kuria menines programas, plėtoja šviečiamąją (edukacinę), pramoginę veiklą, puoselėja mėgėjų meną, etninę kultūrą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Kultūros centras įgyvendina Savininko funkcijas ir yra išlaikomas iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) asignavimų, turi sąskaitą banke ir antspaudą su savo pavadinimu.
 8. Pagal savo prievoles Kultūros centras atsako savo lėšomis. Jeigu Kultūros centro prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos Savininko lėšomis neviršijant Kultūros centro teisės aktų nustatyta tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.
 9. Kultūros centro veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.
 10. Kultūros centro veikla yra neterminuota.
 11. Kultūros centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 12. Kultūros centras yra paramos gavėjas, veikiantis teisės aktų nustatyta tvarka.
 13. Kultūros centro vieši pranešimai skelbiami Kultūros centro interneto svetainėje www.mieziskiukc.lt.
 14. Kultūros centro buveinė: 38117 Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Nevėžio g. 7.
 15. Kultūros centras turi 3 struktūrinius padalinius, kurie nėra juridiniai asmenys:
  • Trakiškio padalinys, 38102 Panevėžio r. sav., Trakiškio k., Pergalės g. 2;
  • Nevėžio padalinys, 38138 Panevėžio r. sav., Nevėžio k., Smilgių g. 6;
  • Vaikų muzikos studija, 38117 Panevėžio r. sav., Miežiškių mstl., Nevėžio g. 7.
 16. Kultūros centras gali teikti nemokamas ir mokamas kultūros, meno ir švietimo sričių paslaugas.

II SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Kultūros centras savo veiklos pobūdžiu yra daugiasritis, kurio veikla apima dvi ar daugiau kultūros ir meno sričių.
 2. Kultūros centro veiklos tikslai – stiprinti nacionalinį, regiono ir (ar) vietos bendruomenės kultūrinį savitumą, plėtoti kultūrinę, meninę, šviečiamąją (edukacinę) ir informacinę veiklą, kurti neformaliojo švietimo ir menines programas, vykdyti pramogines programas, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros ir meno projektus, vykdyti profesionaliojo meno sklaidą, pristatyti kultūrines tradicijas šalyje ir užsienyje, ugdyti ir tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūrinius poreikius, užtikrinti kūrybinę saviraišką.
 3. Kultūros centras, įgyvendindamas šiuos tikslus, atlieka tokias funkcijas:
  • bendradarbiaudami su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei;
  • įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai;
  • įgyvendina priemones, skirtas dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;
  • formuoja mėgėjų meno kolektyvus, įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą, teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;
  • organizuoja kultūros renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas;
  • įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
  • organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas;
  • įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;
  • vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;
  • vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje; rengia kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina kultūros centrų darbuotojų dalyvavimą jose;
  • teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;
  • atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės stebėseną;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 4. Kultūros centras, įgyvendindamas savo tikslus ir funkcijas, vykdo šių rūšių veiklą, pagal teisės aktais patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 2;
  • kultūrinis švietimas, kodas – 52;
  • scenos pastatymų veikla, kodas – 01;
  • scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla, kodas – 02;
  • meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas – 04;
  • kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 29.

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ KOMPETENCIJA KULTŪROS CENTRO VEIKLOS VALDYMO SRITYJE

 Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba:

  • steigia Kultūros centrą, priima sprendimus dėl jo pabaigos ir pertvarkymo, tvirtina Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir planavimo dokumentus. Apie sprendimą dėl Kultūros centro steigimo, pertvarkymo ar pabaigos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo informuojama Kultūros ministerija;
  • bendradarbiaudama su Kultūros centro bendruomene, nustato Kultūros centro veiklos prioritetus;
  • užtikrina Kultūros centro finansavimą ir (ar) kitokį prisidėjimą prie Kultūros centro veiklos, mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo įgyvendinant tarptautines, nacionalines, regionines kultūrines programas ir dalyvavimo dainų šventėse;
  • atlieka Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Kultūros centro veiklos valdymu.
 1. Savivaldybės meras:
  • koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės Kultūros centro veiklą, organizuoja jo teikiamų paslaugų kokybės stebėseną;
  • atlieka Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Kultūros centro veiklos valdymu.

 IV SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kultūros centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus bei atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
  • valdyti Savininko patikėjimo teise perduotą turtą, naudotis ir disponuoti juo teisės aktų ir Savininko nustatyta tvarka;
  • pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka;
  • sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
  • gauti ir naudoti paramą įstatymų nustatyta tvarka;
  • naudoti lėšas Nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
  • plėtoti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, kviestis įvairius atlikėjus;
  • Savininko sprendimu, stoti į ne pelno siekiančių šalies ir tarptautinių organizacijų asociacijas bei dalyvauti jų veikloje;
  • plėtoti kūrybinius ryšius su šalies ir užsienio mėgėjų meno kolektyvais, kitais kultūros centrais ir partneriais;
  • vykdyti šalies ir tarptautinius kultūros, švietimo ir meno projektus;
  • nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į įvairaus pobūdžio meno kūrinius, užsakyti naujus kūrinius ir juos viešai atlikti ar demonstruoti;
  • įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka informuoti visuomenę apie Kultūros centro veiklą;
  • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, organizuoti viešuosius pirkimus su Kultūros centro veikla susijusioms prekėms, paslaugoms ir priemonėms įsigyti;
  • teikti Lietuvos Respublikos ir užsienio fondams finansuotinas programas ir projektus;
  • organizuoti kultūros, meno ir švietimo renginius;
  • bendradarbiauti su įstaigos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų duomenis, kurių reikia Kultūros centro tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;
  • suderinęs su Savininku, keisti Kultūros centro darbo laiką;
  • naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
 2. Kultūros centro pareigos:
  • kokybiškai vykdyti Nuostatuose nurodytą veiklą ir funkcijas;
  • tvarkyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka;
  • lėšas, gautas už Kultūros centro teikiamas mokamas paslaugas, naudoti pagal Kultūros centro patvirtintą išlaidų sąmatą;
  • atsiskaityti už pateiktas prekes, atliktus darbus ir paslaugas bet kuria sutarta forma pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
  • teikti Savininkui Kultūros centro veiklos programas, strateginius veiklos planus;
  • garantuoti Kultūros centro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  • sudaryti sąlygas Kultūros centro darbuotojams kelti kvalifikaciją;
  • Savininkui ir kitoms įstatymais nustatytoms institucijoms teikti savo veiklos ataskaitas;
  • užtikrinti žiūrovų saugumą, saugias darbuotojų darbo sąlygas, priešgaisrinę ir darbo saugą Kultūros centro organizuojamuose renginiuose;
  • vykdyti kitas teisės aktais nurodytas pareigas.

V SKYRIUS

KULTŪROS CENTRO VALDYMAS

 1. Kultūros centrui vadovauja direktorius, kuris į pareigas penkerių metų kadencijai skiriamas viešo konkurso būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai kultūros centro direktorius be konkurso skiriamas antrajai kadencijai. Kultūros centro direktorių į pareigas priima ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kultūros centro vadovų kadencijų skaičius neribojamas.
 2. Kultūros centro direktoriaus (toliau – direktorius) teises ir pareigas nustato Nuostatai ir direktoriaus pareigybės aprašymas. Kvalifikaciniai reikalavimai direktoriui nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintais kvalifikaciniais reikalavimais valstybės ir savivaldybių kultūros centrų vadovams.
 3. Direktorius, taip pat pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme.
 4. Direktorius:
  • vadovauja Kultūros centrui ir atsako už jo veiklą;
  • organizuoja Kultūros centro ir jo padalinių darbą, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  • tvirtina Kultūros centro organizacinę struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo sistemą, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus Kultūros centro teisės aktus;
  • vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, atsižvelgdamas į biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemones, kultūros ir meno darbuotojams nustato metines veiklos užduotis ir vykdo jų kasmetinį veiklos vertinimą, kitiems Kultūros centro darbuotojams metines veiklos užduotis nustato ir kasmetinį jų veiklos vertinimą organizuoja, vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
  • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  • užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, kad Kultūros centro finansiniai

įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių, veiksmingą Kultūros centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

 • tvirtina Kultūros centro pajamų, išlaidų ir kitas sąmatas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Kultūros centrui teisme ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
 • neviršydamas savo kompetencijos, leidžia įsakymus ir kitus Kultūros centro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • Kultūros centro vardu sudaro arba įgalioja kitus Kultūros centro darbuotojus sudaryti sutartis;
 • užtikrina, kad Kultūros centro ir padalinių veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Nuostatų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, Savivaldybės tarybos sprendimai;
 • vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.
 1. Direktorius atsako:
  • už Kultūros centro veiklos rezultatus;
  • už tinkamą Kultūros centro tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;
  • už savo pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.
 2. Kultūros centre veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti ir visuomeniniais pagrindais dirbanti Kultūros centro taryba (toliau – taryba), sudaryta iš ne mažiau kaip 3 narių. Kultūros centro tarybai negali vadovauti kultūros centro direktorius.
 3. Tarybos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Kultūros centro direktorius. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma per pirmąjį tarybos posėdį išsirenka tarybos pirmininką, kuris organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
 4. Taryba:
  • svarsto ir vertina sezonines bei perspektyvines kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus;
  • aptaria naujas meno programas ir teikia siūlymus Kultūros centro direktoriui dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;
  • ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Kultūros centro direktoriui.

VI SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR APMOKĖJIMAS

 1. Direktoriui pareiginę algą, priemokas ir skatinimo priemones skiria, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, vertina kasmetinę veiklą ir nustato veiklos užduotis Savivaldybės meras, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos patvirtinta biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistema.
 2. Kultūros centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Kultūros centro darbuotojus, skatina juos, priima sprendimus dėl darbo pareigų pažeidimo, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus, nustato darbuotojų pareiginę algą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymu ir Kultūros centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.

VII SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Kultūros centras patikėjimo teise valdo perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Kultūros centro lėšų šaltiniai:
  • valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšos, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų lėšos;
  • pajamos už teikiamas paslaugas;
  • fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus, parama;
  • kitos teisėtai įgytos lėšos.
 3. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. Direktorius atsako už Kultūros centro buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą.
 2. Kultūros centras teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kultūros centras buhalterinę apskaitą tvarko, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Kultūros centro finansinė veikla kontroliuojama Savininko ir kitų valstybinių institucijų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Kultūros centro vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.
 6. Kultūros centras vykdo vidaus finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka. Išankstinę ir einamąją kontrolę vykdo Kultūros centro vadovo paskirti darbuotojai.

IX SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. Nuostatai tvirtinami, keičiami ir atšaukiami Savivaldybės tarybos sprendimu. Nuostatus pasirašo Savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

  X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kultūros centras reorganizuojamas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Kultūros centro veiklą, pertvarkymą, reorganizavimą, likvidavimą bei kitus teisės aktuose numatytus atvejus skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka Kultūros centro interneto svetainėje mieziskiukc.lt ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 3. Kultūros centras savo veiklos kryptis, plėtotės strategiją, dalyvavimą tarptautinėse programose, kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir metinius renginių planus derina su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

____________________________