Veiklos sritys

PATVIRTINTA
Miežiškių kultūros centro direktoriaus
2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. OV-7

 

 

 

PANEVĖŽIO RAJONO MIEŽIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO

2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

                      Miežiškių kultūros centras yra biudžetinė kultūros įstaiga. Kultūros centro steigėjas – Panevėžio rajono savivaldybės Taryba. Kultūros centras yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, pavadinimą, nuostatus, sąskaitas įregistruotuose Lietuvos Respublikos bankuose. Sprendimą dėl Miežiškių seniūnijos kultūros centro įsteigimo Panevėžio rajono savivaldybės Taryba priėmė 2003 m. spalio 30 d. Patvirtinti Kultūros centro nuostatai, kuriais savo veikloje centras ir vadovaujasi. Kultūros centras  tenkina įvairių visuomenės socialinių bei amžiaus grupių poreikį  menui, dalyvavimą kūrybinėje veikloje, profesionalaus meno pažinimui,  bei užtikrina visapusišką Miežiškių seniūnijos meninės kultūros sklaidą šalyje ir užsienyje.

                      Kultūros centras yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys, bendradarbiauja su šiai organizacijai priklausančiais centrais, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose. Bendrauja su kitais šalies ir rajono Kultūros centrais, meno, mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, švietimo institucijomis, kaimo bendruomenėmis, muziejais, biblioteka, religinėmis bendruomenėmis, užsienio partneriais  ir dalyvauja bendruose projektuose.

                      Daugelis Kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų  nemokamos. Lankytojo perkamoji galia šiandieną yra vienas iš veiksnių, lemiančių jo galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Atsižvelgiant į tai, Miežiškių kultūros centras  sudaro sąlygos mažas pajamas gaunantiems gyventojams lankyti nemokamus renginius, išreikšti save meninėje veikloje.

                      Kultūros centro veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Rrespublikos Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos Kultūros centrų įstatymas, Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos patvirtinti dokumentai,  kiti teisės aktai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, reglamentuojantys kultūros įstaigų ūkinę – finansinę veiklą, Kultūros centro nuostatai.

                      Kultūros centras –  įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kultūros centro nuostatais bei kitais vidaus tvarkos dokumentais.

MISIJA

                      Kultūros centro misija tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti regiono etnokultūrą, išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui. Ugdyti vaikus ir jaunimą, pasitelkiant etninės kultūros, meno vertybes, įtraukti jaunąją kartą į etninės kultūros, meninės kūrybos veiklą. Puoselėti mėgėjų kūrybos tradicijas, skatinti tęstinumą, organizuoti mėgėjiško ir profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Atlaikyti masinės kultūros plitimą. Ugdyti publiką. Bendrauti ir burti bendruomenę. Tirti gyventojų poreikius ir pagal galimybes juos tenkinti.

VIZIJA

                      Tapti moderniu kultūros centru, kuriame atsivertų galimybės aukštą meninį lygį pasiekusiems meno mėgėjų kolektyvams dirbti šiuolaikinėmis sąlygomis, organizuoti ne tik vietinius, bet ir rajoninius, respublikinius bei tarptautinius renginius. Pasitelkę etnokultūrą, tikimės išsaugoti vertingą liaudiškų švenčių palikimą, tuo sudominti žmones, o ypač jaunąją kartą. Tai garantuotų visuomenės dvasinių poreikių tenkinimą, etninių tradicijų skleidimą ir padėtų mums išsaugoti pasaulinio paveldo šedevrą – mūsų tautos etninę kultūrą.

TIKSLAI

Miežiškių kultūros centras siekia išsaugoti gyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir kuria prielaidas jiems perimti, skatina jų tęstinumą. Pasitelkdamas etninės kultūros meno vertybes stengiasi įtraukti jaunimą ir socialinę atskirtį jaučiančius bendruomenės narius į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus, organizuoti turiningą laisvalaikio leidimą. Sudaro palankias darbo, kūrybos sąlygas susibūrusiems kolektyvams, skatina jų meninio lygio augimą, inicijuoja naujų kolektyvų narių rengimą, skatina kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėse. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir turimas galimybes stengiamasi burti naujus mėgėjų meno kolektyvus, būrelius, ugdyti dirbantį personalą, plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas, siekti materialinės bazės gerinimo, stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis, skatinti vietos gyventojų domėjimąsi krašto istorija, kultūros tradicijomis. Bendradarbiaujant su kitomis rajono, šalies ir užsienio kultūros įstaigomis, dalyvaujant įvairiuose renginiuose,  miežiškėnai savo kultūrinės veiklos tradicijas įvairiose vietovėse pristatys rengdami aukšto meninio lygio kolektyvų pasirodymus.

 UŽDAVINIAI

  1. Suorganizuoti 56 renginius (renginiai vietoje, dalyvavimas Panevėžio rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, išvykose, visos parodos-profesionaliojo meno, tautodailės ir kt.);
  2. Tenkinti lankytojų poreikį užsiimti savęs ugdymu plečiant teikiamų paslaugų pasiūlą ir dalyvaujant  kolektyvų (19) veiklose (pagal Lietuvos nacionalinio kultūros centro parengtą ir patvirtintą meno mėgėjų kolektyvų klasifikaciją: mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai ir kita)
  3. Skatinti Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų (10) veiklą.
  4. Gerinti kultūros produkto, teikiamų paslaugų kokybę ir materialinę bazę:

• rengiant naujas programas (koncertines, edukacines ir pan.) ir kitas naujas veiklas (20),

• rašant projektus (4) ir gaunant finansavimą,

• gaunant papildomų pajamų  už teikiamas paslaugas, ieškant rėmėjų, rengiant NVŠ programas ir kt.(13 000).

  1. Sudaryti palankias sąlygas gyvuoti susibūrusiems kolektyvams, kelti jų meninį lygį dalyvaujant ir laimint konkursuose (6) (pagrindinis prizas, I, II, III vietos rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, kultūros srities nominacijų laimėjimai (pvz.  „Aukso paukštė“, geriausias kultūros centras, „Auksinis Feniksas“ ir kt.).
  2. Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę į kultūros įstaigos veiklą įtraukiant kuo daugiau vietos gyventojų ir žmonių gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone (80).
  3. Ugdyti dirbantį personalą, didinti profesionalumą.
  4. Rinkti, fiksuoti ir skleisti etninės kultūros paveldo – muzikos, papročių ir apeigų, liaudies     medicinos, kulinarinio produkto – medžiagą.

 PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

                • Siekti materialinės bazės gerinimo.  

                • Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius ir sukurti prielaidas jų perėmimui bei skatinti jų tęstinumą.

                • Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

                • Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

                • Ugdyti dirbantį personalą.

                 •Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

                •Skatinti bendravimą ir burti bendruomenę.

 

NR.

UŽDAVINIAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

ĮGYVENDINIMO BŪDAI IR PRIEMONĖS

1.

Siekti materialinės bazės gerinimo

 

Visus metus

Pasitelkiant viešųjų darbų programa ir nuomuojant kultūros centro patalpas gauti lėšų ir darbininkų einamajam patalpų remontui. Dalyvaujant LR Kultūros ministerijos tautinių kostiumų įsigijimo programoje atnaujinti kolektyvų kostiumus, įsigyti muzikos instrumentų. Išnaudoti visas galimybes siekiant renovuoti dalį kultūros centro pastato ir  pastatyti priestatą su sale.

2.

Išsaugoti tebegyvuojančius tradicinės kultūros reiškinius, sukurti prielaidas jų perėmimui, skatinti tęstinumą.

 

Visus metus

Rengti renginius laikantis vietos gyventojų  tradicijų ir papročių (Mojava, Joninės, Nuobaigos, pakermošiai, kulinarinio paveldo šventės ir pan.)

4.

Pasitelkiant etninės kultūros meno vertybes įtraukti jaunąją kartą į meninės kūrybos veiklą, tobulinti jų meninius sugebėjimus.

Visus metus

Organizuojant etninius renginius įtraukti vaikus ir jaunimą. Skatinti kolektyvų, kuriuose dalyvaują kelių kartų atstovai, veiklą. Rengti bendras koncertines programas ir išvykas.

5.

Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, pagal galimybes burti naujus meno mėgėjų kolektyvus, būrelius.

 

Visus metus

Rengti gyventojų apklausas ir pagal galimybes tenkinti jų poreikius. Plėsti vaikų muzikos studijos teikiamas paslaugas. Rengti ir vykdyti NVŠ programas. Stiprinti žolininkių, duonos kepėjų, vaikų renkdarbių būrelių veiklą.

7.

Stiprinti bendradarbiavimą su vietos gyventojų bendruomenėmis, įstaigomis, religinėmis bendruomenėmis.

 

Visus metus

Dalyvauti bendruose projektuose ir organizuoti renginius įtraukiant vietos bendruomenes ir įstaigas.

                •Plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą, organizuoti renginius, šventes, festivalius, apžiūras ir konkursus, kultūros akcijas, parodas.